ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 7

Editoriál Editoriál Andrea Bacová S ila konceptu Diskusie o koncepte v architektúre vedú k nespočetnému množstvu úvah o jeho podstate. Nech už je to akokoľvek, táto téma má v sebe náboj vzrušujúceho napätia, tajomstva a niečoho, čo sa hneď tak jednoducho nedá ani opísať. Čo je to vlastne koncept? Je častou otázkou aj študentov architektúry. Náčrt myšlienky, konštrukt idey alebo ideový rámec, či jednoducho niečo navyše, čo robí architektúru krásnou, tajuplnou a zmysluplnou. Je to vnútorný rozmer architektonického diela, ktorý odzrkadľuje jeho racionálne i iracionálne vlastnosti vytvorené a postupne vystava- né v procese tvorby, v procese premýšľania o architektúre. Čím hlbší je myšlienkový základ, tým silnejšie sa vo svojom výsledku može koncept prejaviť. Architektúra predsa začína v hlave, rodí sa v myšlienkach, o ktorých je vhodné diskutovať. Diskusia je výborným nástrojom tvorby, pomocou ktorého sa stáva kreatívnou tímovou disciplínou. V diskusii vzniklo veľa dobrých konceptov, ktoré sa potom architektúrou prepletali ako červená niť. Dobrý koncept by mal byť rezistentný na okoli- té vplyvy, mal by odolať deformáciám, ktoré mu v každej chvíli hrozia. Diela architektov/koncep- tualistov Rema Koolhaasa, Petra Eisenmana, Bernarda Tschumiho, Elizabet Diller a Ricarda Sco- fidia i Zahy Hadid narábajú v koncepčnej fáze s formou čisto výtvarne, iracionálne, emotívne. Až potom prichádzajú na rad otázky funkcie či konštrukcie. A tak, paradoxne, na iracionálne dobrom základe môže vzniknúť racionálne fungujúca kvalitná architektúra. Iracionálny, emotívny a ab- straktný rozmer architektonického konceptu je kyprou pôdou, predpokladom toho, aby vzniklo pevné konceptuálne jadro architektúry. Jeho pevnosť skúšaná v ďalších fázach tvorby a nakoniec i realizácie závisí od kvality základu, na ktorom je koncept vystavaný. Je veľa príkladov architektú- ry, ktorá rezonuje hlbokým vnútorným rozmerom. Je čitateľný v jej pôsobení a tušený v súvislos- tiach... a predovšetkým v emóciách, ktoré v nás vytvára. A architektúra emócie určite potrebuje. 15