ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 20

Realizácie Administratívna budova Kráľová pri Senci RB ARCHITECTS; LANG BENEDEK ARCHITECTS N ič už nebude ako predtým Nie je to dávno, čo účastníci okružnej cesty po Slovensku ako členovia poroty jedného z našich architektonických ocenení čelili otázke kolegu – istého veľaváženého nemeckého architekta –, ktorý sa, hľadiac na slovenský vidiek, po dlhšej odmlke opýtal: „A kedy u vás skončila vojna?“ Či to myslel ironicky alebo súcitne, medzičasom vyprchalo, ale realita zostala takmer nezmenená. V obraze súčasného slovenského vidieka je totiž jeden stereotypný výjav – zdevastované roľnícke družstvá. Skaza väčšinou prebieha dvoma cestami – buď je to opustené územie s  ruinami kravínov či ošipární alebo, a  to je možno ešte horšia alternatíva, je areál družstva roztrhaný na niekoľko prenajatých jednotiek skladov a malých výrobní, kde si každý robí, čo chce. Výsledkom je zmätok, nevzhľadná samoľúba škvrna, ktorá dokáže pošpiniť, a  to nielen vizuálne, omnoho viac než len vlastné územie. Všetci vieme, že problém má viacvrstvové spoločenské, hospodárske aj legislatívne pozadie a že vidiek už asi nikdy nebude tým, čím býval. Miestnou odpoveďou na tieto fatálne zmeny je neraz apatia a vyčkávanie na zázračný zásah, väčšinou zhora. No ten, ako to už býva, častejšie prichádza zdola, z  osobných iniciatív sprevádzaných dobrými rozhodnutiami. 48 Aj tam, kde dnes sídli firma ABW alebo Austrian Beton Werk, bolo kedysi družstvo. I tu, v Kráľovej pri Senci, sa zmenil charakter poľnohospodárskej výroby a  družstvo akoby zostalo bez budúc- nosti. Môžeme len dedukovať, čo motivovalo vedenie ABW usadiť sa práve na tomto mieste, na konci dediny v susedstve kukuričných polí. No podstatnejšie je, ako sa nastavili ciele a akým spôsobom sa k nim dospelo. Nová administratívna budova ABW však nevznikla náhle a ani na začiatku príbehu tejto spoločnosti. ABW tu už dlhšie prevádz- kovalo výrobu betónových dlažieb a ďalších stavebníckych prvkov a  s  narastajúcim sebavedomím sa témou dňa stala aj nová bu- dova pre manažment a klientov. Reprezentácia na úrovni. Tak ako postupne vyzrela potreba postaviť niečo poriadne, istý čas trvalo aj vykryštalizovanie, čo sa vlastne bude stavať. Vedenie ABW totiž oslo- vilo dve skupiny architektov a  všetko nasvedčovalo tomu, že sa postaví iný dom a vyvolenými architektmi, žiaľ, Baranayi a Bene- dek neboli. Pátranie po príčinách „porážky“ ich doviedlo k  argu- mentu, že ich návrh sa až príliš odlišoval od zadávateľovej pred- stavy. Inak povedané, v tom čase ešte nebol otvorený myšlienke, že by tu mohla vzniknúť budova na trojuholníkovom pôdoryse, so zelenou strechou a  centrálnym strešným svetlíkom, pod ktorým je ozajstný živý strom. A že by to navyše mohla byť budova v pa- sívnom štandarde a  s veľkorysými záhradnými úpravami, ani