ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 7

Editoriál Editoriál Andrea Bacová B  ez bariér Posledné tohtoročné číslo ARCH-u je venované architektúre, ktorá nie je len skutočne bezba- riérová, ale aj taká, ktorá prekračuje rámec konvencií a  bariéry odstraňuje. Každá z  recenzo- vaných stavieb prináša špecifický pohľad na túto tému, v závislosti od toho, aký problém rieši alebo akú spĺňa základnú úlohu. Tu by som sa rada zastavila pri ojedinelej a  skutočne bezba- riérovej rekonštrukcii rekreačného objektu (1984, arch. Lupták) v bratislavskej Dúbravke na za- riadenie sociálnych služieb pre seniorov. Otvára tému, ktorá je u nás zanedbávaná a dlhodobo neriešená. O jej aktuálnosti a potrebnosti asi nikto z nás nepochybuje, a aj preto je len nedáv- no otvorená Dúbravská oáza projektom hodným povšimnutia – aj z dôvodu, že využíva a sa- nuje pôvodný a dlho zanedbávaný areál. Projektov „bez bariér“ sme však na stránkach ARCH-u počas tohto roku zaznamenali viacero. Potešili nás predovšetkým tie všeobecne prospešné, ktoré prispievajú k  rozvoju kultúrnych a  duchovných hodnôt, akým je napríklad Centrum ar- chitekta L. E. Hudeca v  Banskej Bystrici, rekonštruovaná SPŠS Emila Belluša v  Trenčíne ale- bo obnova vojnového cintorína z  1. sv. vojny v  Banskej Bystrici, Dom smútku v  Dunajskej Strede, Viola – centrum pre umenie v Prešove, ale i RUINbar v Banskej Štiavnici či park v Leopol- dove. Všetky zhodnocujú, sanujú či vhodným spôsobom dopĺňajú pôvodný stav. Narábajú citlivo s dochovanými hodnotami objektov či prostredia a upozorňujú predovšetkým na témy verejné, ktorým stále nie je venovaná dostatočná pozornosť. A tak som sa rozhodla spočítať, koľko z 52 slovenských diel recenzovaných tento rok bolo dotovaných z verejných zdrojov. Bolo ich len šesť! Taká je realita. Verím, že rok 2020 ich prinesie viac a prinesie viac aj vám – našim priaznivcom a dlhoročným čitateľom ARCH-u, ktorý budúci rok zaháji sympatický 25. rok svojho vydávania. Ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň a podporu a budeme sa tešiť, keď pri nás aj naďalej ostanete! 11