ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 5

Aktuálne Osvetový projekt pre žiakov o architektúre DETI A ARCHITEKTÚRA 2019 Aj tento rok zorganizovalo OZ EUROARCH ďalší ročnik projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, tento- krát na tému Vysoké budovy. Ide o  osvetový projekt, určený žiakom 5. a  6. ročníkov zá- kladných škôl, ktorého cieľom je vzdelávať hravou a interaktívnou formou žiakov o architektúre. Projekt je realizovaný formou kreatívneho e-learningového kurzu, ktorý žiaci spolu s učiteľmi absolvovali v priebehu septembra počas vyučovania estetickej výchovy. Do tohoročného pro- jektu sa zapojilo viac ako 130 škôl z celého Slovenska a takmer 7 000 žiakov. 1. miesto Šimon Doboš, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou Prečo učíme deti vnímať architektúru? Architektúra a budovy sú všade okolo nás. Všetci ich využívame, ale o  nich aj o  ich tvorcoch sa vie všeobecne veľmi málo. Deti sa o architektúre neučia v škole, neučia sa ju vnímať, ani rozlišovať peknú a hodnotnú architektúru od tej menej kvalitnej. Pritom architektúra sa veľkým dielom podieľa na tom, ako vnímame mesto či obec, ako sa aj vďaka peknej a  kvalitnej architektúre v meste či obci žije. 6 Preto sme sa rozhodli, že chceme deti učiť hravou a  interaktívnou formou vnímať ar- chitektúru a spoznávať ju aj jej tvorcov. Ale chceme, aby to deti nevnímali ako nejakú ďalšiu školskú povinnosť, ale aby sa pritom aj zabavili a poučili. Preto sme zvolili formu kreatívneho e-learningového kurzu. V tom- to roku sa žiaci dozvedeli v  5 kapitolách e-learningového kurzu informácie o prvých vysokých budovách na svete, ktorými boli egyptské pyramídy, o  najvyšších kate- drálach, o  Eiffelovej veži, ktorá držala 40 rokov rekord najvyššej budovy na svete, o  prvých amerických mrakodrapoch, o  najnovších ázijských aj európskych vy- sokých budovách a, samozrejme, v  kurze sa žiaci dozvedeli aj o prvej vysokej budove na Slovensku a o súčasných najvyšších bu- dovách v  Bratislave. Učili sa nielen o  vy- sokých budovách, ale aj o  ich konštrukcii a o rôznych zaujímavostiach z ich výstavby. E-learningový kurz končil veľkým kvízom, kde si deti preverili získané vedomosti. Malí architekti Každý rok sa žiaci môžu – po absolvo- vaní e-learningového kurzu – zapojiť aj do výtvarnej súťaže na tému architektúra. „Keďže tento rok bol e-learningový kurz zameraný na vysoké budovy, aj zadanie pre výtvarnú prácu sme zamerali na tému vysoké budovy,“ hovorí autorka projektu architektka Darina Lalíková a  pokračuje: „Do Bratislavy nám do času uzávierky prišlo 623 výtvarných prác a  mnohé z  nich boli veľmi pekné a  kreatívne.“ Odborná porota zasadala 5. 11. na Fakulte architektúry STU Bratislava a  vybrala zo všetkých zaslaných prác 22 najkrajších a  ich autorov OZ EU- ROARCH pozvalo do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa konala 22. 11. 2019 v lobby budovy Pribinova 19 v  Bratislave. Na druhý deň po vernisáži sa ocenení žiaci zúčastnili na tematickej vychádzke po Bratislave a  po- zreli si vybrané architektonické diela, pričom nechýbala ani prehliadka budovy NBS, najvyšších obytných budov v Bratislave Panorama Towers a návšteva Tower 115. 2. miesto Alžbeta Sorgerová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice Organizátorom projektu je OZ EUROARCH. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore partnerov projektu. Hlavným partnerom projektu je JTRE, partnermi sú spoločnosti Saint-Gobain Weber a  CEM- MAC. Projekt je realizovaný aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. www.detiaarchitektura.sk/rocniky/2019 www.ozeuroarch.sk 3. miesto Filip Goč, ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok