ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 3

Aktuálne Ce na A RC H 2019 ude l e n á ! Vo štvrtok 7. novembra bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave už po dvadsiaty druhý raz slávnostne udelená Cena ARCH. O udelení Ceny ARCH 2019 rozhodovala medzinárodná porota v zlo- žení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Tomáš Bujna (Slovensko), Maja Ivanič (Slo- vinsko), Emil Přikryl (Česká republika), Esther Rovira Raurell (Španielsko) v dňoch 2. – 4. septembra 2019. Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Vý- robná hala s kanceláriami (sídlo firmy GA Drilling) v Bratislave-Devínskej No- vej Vsi. Jej autormi sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič, spolu- práca: Ľubica Segečová (grafický di- zajn), Juraj Výboh (dizajn). Slávnostného večera sa už tradične zú- častnilo množstvo hostí – boli to, samo- zrejme, predovšetkým autori nominova- ných diel, ale aj ďalší ich kolegovia a kolegyne, významné osobnosti z oblasti architektúry i  akademického prostredia, množstvo partnerov Ceny a  jej dlhoroč- ných priaznivcov. Večer bravúrne (ako vždy) moderoval Ľubomír Bajaník a  svo- jím hudobným vystúpením ho spríjemnili saxofonista Mário Belák a klavírista Eugen Vizváry. Počas večera bolo prezentova- ných všetkých 10 nominácií, ktoré na Cenu ARCH 2019 nominovala medziná- rodná redakčná rada časopisu na svojom zasadnutí začiatkom júla. Každé dielo bolo predstavené formou videodokrútky a  rozhovoru s  autorom diela, ktorý so všetkými nominovanými viedla spolu s  Ľubomírom Bajaníkom šéfredaktorka časopisu ARCH Andrea Bacová. Z hodnotenia poroty: „Budova GA Drilling z  fotografií nebola príliš vzrušujúcim projektom. Riešenie, ktoré som videla už mnohokrát. Keď sme však vstúpili do celého komplexu a  keď som pochopila polohu budovy v  jej ce- lom kontexte, s  kanceláriami orientova- nými na prírodnú rezerváciu, výber jed- noduchých materiálov a  kombinácií farieb, získala som veľmi pozitívny dojem. To všetko veľmi prispieva k  pozitívnej energii a motivácii všetkých pracovníkov... ... Na vonkajšom vzhľade nie je vidno žiad- ne zvláštne úsilie. Orientácia domu, jeho mierka a  predovšetkým jeho vnútorné usporiadanie, jednoduchosť dizajnu inte- riéru však preukazujú dobré architekto- nické myslenie... ... Investor myslí na svojich ľudí. Je to dob- rá vizitka majiteľov tejto firmy a posolstvo pre spoločnosť.“ Maja Ivanič O Cene ARCH Cena ARCH je prestížna cena za architek- túru, od roku 1998 udeľovaná mienko- tvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo EUROSTAV. Zámerom Ceny je vyzdvihnúť pozoru- hodné diela domácej architektonickej scény a  prispieť tak k  jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kre- dit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Jej špe- cifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osob- nosti slovenskej a stredoeurópskej archi- tektonickej scény. Nominované môžu byť výlučne diela, ktoré boli v  uplynulých 12 mesiacoch publikované na stránkach tohto periodika. Foto: Matej Kováč, Nora a Jakub 1