ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 26

Realizácie Na nové poznatky o  hradobnom systéme museli architekti okamžite reagovať úpravami konceptu, prípadne riešiť obnovu novoobjavených častí. Riešenie južného barbakánu a  bastiónu je v kontexte obnovy celého hradobného systému aj z pohľadu obra- zu mesta výnimočné, lebo tu je najvýraznejší vstup do historic- kého centra v  osi zvažujúceho sa veľkého námestia pred monu- mentálnym južným priečelím chrámu sv. Egídia. Počas obnovy bola odstránená cesta s rozsiahlym násypom a hradobné múry boli ob- novené v pôvodnej pozícií do výšky okolo 90 cm, približne 8 m nad úroveň terénu z obnovenej priekopy. Úprava tak prezentuje pôvod- ný stav hradieb a jej vrchná časť zároveň slúži aj ako zábradlie. Kon- cept architektúry je založený na prezentovaní komplexu Hornej brány s minimálnym funkčným obohatením, s komunikačným pre- pojením úrovne vyvýšeného priestoru bastiónu s úrovňou terénu priekopy aj pre imobilných. Kvôli tomu bol v  bastióne vybúraný otvor na úrovni dna priekopy. Nová architektúra vstupu do podzemia bastiónu z priekopy nie je v priamom styku s povrchom muriva, ale len s časťou zatrávneného násypu jeho spodnej časti, takže jej jednoduchý súčasný tvar nepôsobí rušivým dojmom. V  dvoch podzemných podlažiach je schodisko, výťah, kaviareň, verejné WC, strojovne VZT a  výťahu a  výstavné vitríny určené na prezentáciu archeologických nálezov nájdených počas výskumu – vitríny sú zatiaľ prázdne. Priestor kaviarne je uzavretý bez výhľadov, svetlo sem preniká len cez schodisko a sklenenú šachtu výťahu. Pre letné mesiace je vytvorená možnosť prevádzkovania atraktívnej kaviarne priamo na malom námestí na hornej úrovni bastiónu, kde sú privedené potrebné siete. Nad úrovňou ulice je iba jednoduchý sklenený objekt čiastočne z ohýbaného skla s nosníkmi z nehrdza- vejúcej ocele, cez ktorý sa dá vstúpiť do schodiska a  k  podeste výťahu. Architekti riešili aj úpravu povrchov novovzniknutého ná- mestia s  osvetlením, vitrínami a  lavičkami. Svietidlá v  dlažbe sú možno na prvý pohľad rozpačitým riešením, ale takto sa podarilo zabrániť umiestneniu stĺpov osvetlenia a je príjemné, že obraz stre- dovekého opevnenia tu nerušia žiadne stĺpy. Z úpravy barbakánu a bastiónu hradobného systému Bardejova je vidieť, že architekti nemali ambície výraznými alebo prehnanými súčasnými gestami vstupovať do úpravy stredovekého hradob- ného systému, alebo výrazne dotvárať aj tak dostatočne atraktívnu architektúru Južnej brány. Zrejme aj preto, lebo uvažovali v  kon- texte celku celého systému hradieb. Funkčné prepojenie nového námestia a hradobnej priekopy umožňuje pre návštevníka priamy priechod z historického mesta do parku so zeleňou, teda do kvali- tatívne úplne iného priestoru. Dôkladne premyslené funkčné pre- pojenie, jednoduchá architektúra s dokonalou realizáciou všetkých detailov, zdržanlivosť architektov v  úpravách pôvodného objektu a to, že pri úpravách priestorov sa podarilo dosiahnuť dokonca vy- kúpenie a  následné zbúranie rušivých novších stavieb (dnes ešte stoja), je najväčšou cnosťou riešenia obnovy súboru Južnej brány. Jedným dychom je potrebné dodať, že takýto postup je v prípade areálov, ktoré sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva, úplne bežný, no u nás je dnes pri komplikovanosti a finančnej náročnosti riešenia majetkových vzťahov ťažko dosiahnuteľný a  skôr výni- močný. Koncepciu obnovy bardejovských hradieb sa postupne darí realizovať, iba ich menšia časť ostáva nedokončená. V blízkej budúcnosti sa tak, pravdepodobne, môžeme dočkať dokončenia obnovy celého hradobného systému mesta. Ján Krcho 41