ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 24

Realizácie Barbakán Bardejov A-typ, architektonický ateliér O bnova Hornej (Južnej) brány Bardejova Cestujúci po okružnej ceste a okoloidúci okolo hradieb Barde- jova si mohli všimnúť, že stredoveké mestské hradby a ich predpo- lia vyzerajú nejako stále viac usporiadane. Novšie sa zmenil aj vstup na námestie z južnej strany mesta, pred mestom je zrazu viditeľný rozsiahly, predtým zasypaný, súbor objektov Južnej brány a  do mesta sa z južnej strany už nedá dostať autom. Južný barbakán alebo presnejšie Južná brána, ktorú tvorí roz- siahly bastión, pred ktorým je menší barbakán prepojený mostom cez hradobnú priekopu a ten potom ďalším mostom v priečnom smere po rovinu kontraeskarpy, je aj vo svojej pôvodnej stre- dovekej podobe niekedy z  druhej polovice 15., resp. začiatku 16. storočia i sám o sebe architektonicky atraktívny. Súbor objek- tov Južnej brány je aj dôležitou časťou výnimočne dobre zacho- vaného stredovekého opevnenia mesta Bardejova. Jeho obnova sa postupne realizuje podľa projektu architektov „Obnova mest- ského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Barde- jov“ z roku 2006. Cieľom projektu bola obnova hradobného sys- tému aj jeho funkčné zapojenie do mestskej štruktúry. V predpolí hradieb a v priekopách vznikajú podľa plánu veľmi príjemné roz- siahle zelené plochy s rôznymi funkciami, pritom si obnovené časti opevnenia zachovali charakter stredovekej pevnosti, ale vznikli aj nutné funkčné prepojenia, ktoré sú síce čitateľné, ale charak- ter bariéry nenarúšajú. V  bývalom zwingri je už malý amfiteáter a  v  rámci nového funkčného využitia priekopy sa plánuje aj ex- teriérová galéria plastík. Naraz s postupnou obnovou prebieha väčšinou aj archeologic- ký výskum, ktorý spresňuje priebeh hradobných múrov a prináša aj nové informácie o  dejinách mesta. Archeologický výskum južnej brány robil Mário Comisso, obnovu metodicky viedol Peter Harčár. Výskum priniesol spresnenie tvaru barbakánu ako najjužnejšej a naj- mladšej časti Hornej brány. Barbakán bol postavený v polovici 16. storočia ako reakcia na nové vojenské techniky (silnejšie palné zbrane). Výskum zachytil aj murovaný kamenný most spájajúci barbakán a veľkoryso koncipované predbránie. Most bol skúmaný len čiastočne, nakoľko vzhľadom k stojacej architektúre ho bolo možné preskúmať len v obmedzenej miere. Podarilo sa preukázať jeho rozsah a dnes už je možná aspoň jeho teoretická rekonštrukcia. Veľké podkovovité predbránie v minulosti nepochybne slúžilo aj ako zhromažďovací priestor. Významným objavom bolo zachytenie najstaršej fázy Južnej brány mesta, jej predbránia s priekopou. Tieto nálezové situácie najstaršej fázy opevnenia sa však nachádzajú asi 3 m pod úrovňou dnešného terénu a nie sú prezentované. 39