ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 19

Ten druhý príbeh bol poznačený odporom susedov voči akejkoľvek výstavbe v okolí. Námietky sprevádzali všetky povoľovacie stupne a všetky aspekty projektu – súlad s územným plánom, výšku, odstupy, funkcie či dopravu. Napokon v  roku 2017 Okresný úrad odvolania zamietol a potvrdil súlad zámeru s verejným záujmom. Po dvanástich rokoch od súťaže sa oba príbehy konečne spojili a mohlo sa začať stavať. Za dvanásť rokov prekonal aj samotný návrh mnoho úprav a zmien rešpektujúc niektoré zo vznesených pripomienok. Výsledok však nestratil svoju pôvodnú ideu. Komplex pozostávajúci z troch by- tových domov s verejným parterom je obrátený do Seberíniho ulice svojou najužšou stranou. Tvorí ju severná fasáda osempodlažného bloku A  vyzbrojená pásovými oknami, ktoré sprostredkujú krásny panoramatický pohľad na dlhú Jašíkovu ulicu z  obývačiek bytov ukrytých za nimi. Táto fasáda je akýmsi vývesným štítom projektu a autori si tu preto mohli dovoliť aj zopár formálnych skulpturálnych parádičiek. Solitérny blok A  má obchodné prevádzky v  parteri a  sedem obytných podlaží, na ktorých sa nachádza spolu 29 bytov orien- tovaných prevažne na západ. Do bytov sa vstupuje z  presvetlenej chodby pozdĺž východnej fasády. Dom tak získava dve tváre: zá- padnú extrovertnú s priebežnými lodžiami a východnú introvertnú so štrbinovými otvormi, ktorá by mala do budúcnosti obsahovať aj výrazný prvok zelene – popínavé rastliny vysadené v kubických „arkieroch“. Práve priebežné lodžie vybavené posuvnými lamelovými para- vánmi dávajú nezameniteľný charakter celému projektu. Okrem kompozičného efektu kontrastnej štruktúry a farebnosti tvoria pre- potrebný medzipriestor medzi exteriérom a interiérom, nárazníkovú zónu pred teplom, chladom i  nadmerným preslnením, miesto pre život ľudí i rastlín. Postupujúc hlbšie do vnútrobloku, nachádzame ich aj na fasádach spojených blokov B a  C, tu však v  opačnom garde. V  sedempodlažnom bloku B sa pobytovou stáva východná 34 fasáda orientovaná do mestského parku, ktorý vznikol medzi novou a pôvodnou zástavbou ako súčasť projektu. Park nadväzuje na ne- formálne pešie trasy, v minulosti vedúce cez pozemok a zachované aj v novom členení komplexu. Dom B je rozdelený do dvoch schodiskových sekcií so šiestimi plnými a jedným ustúpeným podlažím. Nachádza sa v ňom celkovo tridsať dvoj- a trojizbových bytov a tri väčšie penthousy s výstupom na rozľahlú strešnú terasu so záhradnou úpravou. Verejný parter sa, žiaľ, už v  tomto bloku nepodarilo obhájiť. Prízemie obsahuje len domovú vybavenosť – individuálne garáže a  pivničné kobky. Napriek banálnosti funkcie sú však i  tu všetky spoločné priestory presvetlené, materiálovo a farebne kultivované – ako nakoniec vo väčšine Moravčíkových projektov. Lineárna hmota bloku B plynulo nadväzuje na výškový dom C cez zníženú podnož. Na jej streche opäť nechýba okrasná záhrada. Nízka hmota je komunikačne pričlenená k  štrnásťposchodovému vežovému objektu. Na každom podlaží je tu štvorica centrálne us- poriadaných dvoj- až štvorizbových apartmánov. Výnimku tvorí posledné ustúpené podlažie s  jedným reprezentatívnym apart- mánom a naozaj spektakulárnym výhľadom z terasy. Všetky apart- mány spĺňajú potrebné náležitosti pre trvalé bývanie a opäť raz ot- várajú otázku zmysluplnosti definovania funkcií v územnom pláne. Tri bytové objekty prepája halová podzemná garáž, ktorá zabezpečuje takmer celý nárok na statickú dopravu, zaberá však prevažnú väčšinu pozemku. Napriek tomu, že prírodného terénu je tu minimum, celý areál je extenzívne zazelenený a dôkladne za- padá do konceptu ružinovského „záhradného mesta“. Za zmienku stojí, že všetky sadové úpravy, vrátane tých strešných (i fasádnych), sú zavlažované vodou z  vlastnej studne. Tá zrážková zas zostáva v lokalite prostredníctvom vsakovacích blokov. Vráťme sa ale k  už spomenutému zahusťovaniu či radšej výstavbe kompaktného mesta. Z  urbanistického hľadiska priniesol projekt Seberíniho do danej lokality organizujúci element a dopo- vedanie pôvodných zámerov. Obyvatelia okolia získali kvalitný verejný priestor a aspoň zopár služieb v pešej dostupnosti. Vzniklo 114 bytových jednotiek bez dodatočného nároku na infraštruktúru, bez záberu poľnohospodárskej pôdy. 114 rodín nemusí denne tráviť niekoľko hodín v aute dochádzajúc z bratislavských suburbií, čo je samo o sebe veľkým príspevkom k udržateľnosti. A hoci to podľa au- torov nebolo ich primárnym zámerom, tých aspektov udržateľnosti je v projekte Seberíniho naozaj dostatok. ...a ešte je to aj pekné. Nora Vranová Poznámka: 1 – jedno zo štyroch pravidiel napísaných na stene delfského chrámu – ECO, U. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005, s. 53.