ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 15

Realizácie Zariadenie sociálnych služieb Bratislava Jablonský - Majcher A  rchitektúra pre starostlivosť Prvýkrát som tento objekt situovaný na kraji lesa nad Dúbravkou obdivoval pred rokmi ako ruinu. Stavba zjavne rekreačného účelu postavená z panelov vtedy už dávno neoplývala duchom oddychu. Pôvodný objekt pre politickú rekreáciu detí navrhol v  roku 1984 architekt Lupták z bratislavského ŠPTÚ. Realizoval ho štátny pod- nik Vojenské stavby, ktorý stavebnou precíznosťou exceloval skôr pri stavbe skladov armádnej techniky než pri civilnej rekreačnej ar- chitektúre. Pre zlý technický stav objekt dlho chátral – až do roku 2017, kedy sa začala jeho prestavba pre súčasný účel zariadenia so- ciálnych služieb. Objekt dnes slúži starostlivosti o najstaršiu gene- ráciu ľudí, pričom zhruba tretina z kapacity 150 klientov je vyčlenená pre pacientov s ľahším a ťažším stupňom Alzheimerovej choroby. Objekt, s ktorým máme tú česť, patrí do kategórie architektúry pre starostlivosť. Nejde o klasické zariadenie pre seniorov, ani o zaria- denie nemocničného charakteru, ale o  špecializované sociálne zariadenie s nepretržitou zdravotnou starostlivosťou, ktoré môže poskytovať služby aj dlhodobo imobilným, ležiacim klientom for- mou paliatívnej liečby. Tu by som si rád dovolil malú odbočku. V  striktne modernis- tickom ponímaní, ktoré s  výnimkou posledných dekád kreovalo prostredie domácej projekcie, patrí medzi najzákladnejšie úlohy ar- chitektúry tvorba priestoru pre bývanie, prácu a oddych. Tie nevy- hnutne dopĺňala tvorba priestorov pre vzdelávanie a starostlivosť. V  minulom storočí v  období socializmu patrila architektúra pre zdravotnú starostlivosť medzi privilegované oblasti socialistickej projekcie integrovanej v  špecializovanom štátnom projektovom ústave Zdravoprojekt. Po roku 1990 sa na Slovensku stretávame so stavbami pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť výrazne menej. Zariadenie sociálnych služieb pre klientov trpiacich Alzhei- merovou chorobou na Vojenskej ceste v Dúbravke je realizované podľa projektu architektov Mareka Jablonského a Stanislava Maj- chera. Ich dielo je svojou cennou typológiou o  to hodnotnejším počinom, ktorý nám architektom pripomína, kde sa nachádza poslanie našej práce. Architektúra pre starostlivosť tu vytvára pro- stredie pre dôstojné zaobchádzanie s  človekom, ktorý už nemá dostatok vitality postarať sa sám o seba. Dôstojnosť, intimita a kolek- tivita sú motívy, ktoré na tejto stavbe môžeme a musíme čítať. Pri tomto diele je však dôležité neopomenúť ani jeho environmen- tálne aspekty. Ich rovina neleží v použitých technológiách, počte 27