AMNYTT 4/2020 - Page 78

6 Endress+Hauser Nytt Bedriftsbesøk hos Grans Bryggeri, Sandefjord Man har brygget øl hos Grans Bryggeri i Sandefjord siden 1899 Går man 160 år tilbake i tid, var det 343 bryggerier i Norge! 30 år senere var antallet sunket til 46 aktive bryggerier. I 1987 var det kun 15 bryggerier tilbake. En stor grad av konsolidering og oppkjøp har i mellomtiden funnet sted. I tillegg har det de siste årene kommet mange småbryggerier og mikrobryggerier til. 64 % av alt øl som drikkes i Norge er norsk-produsert. Småbryggeriene står kun for 2 % av det totale konsumet. betraktning, er det store verdier som kan gå tapt om disse kvalitets-parametere uteblir eller feiler. Produksjon av brus & mineralvann Den magiske gassen/væsken/ faststoffet – CO2 (Karbondioksid) Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk foreligger CO2 som gass. På lik linje som vann, kan CO2 eksistere i tre forskjellig faser: Gass, Væske (dersom trykket ligger over 5,2bar) og i fast form (Tørris). CO2 har et bredt anvendelsesområde og er særdeles viktig i drikkevareindustrien. Prosessen Når man produserer sukkerholdig brus tar man utgangspunkt i en lake hvor sukker er oppløst i vann, forbehandlet vann, smaksstoffer, konserveringsstoffer, farge og tilsatt CO2. For at kvaliteten og smaksopplevelsen skal bli som forventet, er det viktig at alle parametere måles in-line gjennom prosessen. På denne måten vil man også redusere svinnet. Parametere som Brix (sukkerinnhold), tetthet, temperatur i mikseren, trykk og ledningsevne tas hånd om av en avansert analysator fra det kjente selskaper Anton Parr. Når det gjelder tilsatt CO2, gjøres dette gjennom en avansert coriolis massestrøms måler fra Endress+Hauser. Se bildet. Promass massemåler måler dosering av CO2 Da CO2 er en ekstremt viktig parameter for å oppnå et perfekt sluttprodukt, benytter man seg av det integrerte diagnose programmet «Heartbeat». Ethvert avvik fra standardene vil bli fanget opp og alarmert. Produksjonsvolum og tappehastighet tatt i Promass massemåler Vannbehandling I drikkevareindustrien er vannbehandling særdeles viktig. Sammen med massebalansering av vann, sukkerlake etc. er sluttproduktet helt avhengig av nøyaktig målte væskeverdier. Til dette formålet, hvor det er væsker med tilstrekkelig spesifikk ledningsevne, benyttes som oftest en elektromagnetisk volumetrisk mengdemåler. Bildet viser en Promag H(hygienisk) fra Endress+Hauser. Det som kjennetegner Promag H er det hygieniske designet, pakningsflater og lining(innvendig belegg), som lar seg rengjøre gjennom CIP-prosess. (cleaning in place) Sukker løst i vann Sukkeroppløsningen, eller laken om du vil, inneholder 68 % sukker i vann. Dette er en vesentlig andel av Promag H