AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 81

81 /86 Hvordan påvirker roboter produktiviteten, sysselsetting og jobbinnhold? Erfaring viser at introduksjon av roboter øker produktiviteten i bedriftene og gir økt konkurransekraft, spesielt for SMB’er. Det finnes også mange gode eksempler på at økt produktivitet ved økt automatisering og introduksjon av roboter gjør det mulig for bedrifter å flytte produksjon som tidligere var flyttet ut, tilbake til høykostland. Det er riktig av roboter erstatter arbeid. Det er imidlertid også riktig at roboter ikke erstatter jobber. Mindre enn 10% av jobbene som finnes er mulig å fullautomatisere. Belastende arbeidsoppgaver kan overføres til en robot, og en robot gjør ikke tilfeldige feil. Effekten ved å introdusere roboter er at kvaliteten på arbeidet øker, og at det faktisk skaper nye jobber som gir bedre betaling. Arbeidstakere fritas for monotone arbeidsoppgaver, de får en sikrere arbeidsplass, og de kan fokusere på arbeid som krever mer, men som samtidig gir mer tilbake i form av mestring og lønn. Generelt kan det sies at den største trusselen for sysselsetting ikke er automatisering, men en manglende evne til å opprettholde konkurransekraften. AMNYTT NR. 5 2020 Roboter komplementerer og utvider jobbinnhold, og i framtiden vil roboter og mennesker jobbe side om side i større grad enn de gjør i dag. Hvordan sikre den nødvendige kompetansen? Myndigheter og bedriftene må samarbeide for å sikre at arbeidstakere har eller får den nødvendige kompetansen til å møte de nye utfordringene disse teknologisprangene krever. Foreløpig er det nok en observasjon at det mangler tilstrekkelig kompetanse i bedriftene til både å beslutte investeringer, men også til å få tatt ut effekten ved introduksjon av roboter i en produksjonslinje. Men det jobbes med det! Det er nødvendig at myndigheter tilrettelegger for - og investerer i - forskning og utvikling innenfor robotteknologi, og utdanningssystemet må henge med på alle nivåer. De norske myndighetene er på ballen, og iverksetter mange gode tiltak for å støtte utviklingen og kompetansen knyttet til denne. Men så kommer utfordringen til bedriftene: De må tilrettelegge for at de ansatte kan skaffe seg nødvendig kompetanse, og faktisk bruke midler på etter- og videreutdanning. De ansatte må gis mulighet