AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 6

MÅLETEKNIKK OG FOLKEHELSE Leder Innen måleteknikk vet vi at resultatet av målingene er avhengig av kvaliteten på måleinstrumentet og måleoppstillingen. Skal en prosess kunne styres som ønsket, må dataene som samles inn fra prosessen ha god nok kvalitet når det gjelder parametere som måleusikkerhet, reperterbarhet og presisjon. Vi ser at det samme gjelder innen folkehelsen også. Myndighetene i de fleste land arbeider for å få kontroll på COVID-19 pandemien. I tillegg til opplysning om godt smittevern er arbeidet med testing og sporing av smitte helt avgjørende. Testing av COCID-19 kan sammenlignes med måling i en produksjonsprosess. For å få informasjon om status av smitteutbredelsen, må det testetes. Hvor god oppløselighet vi trenger for at politikerne skal ta riktige smittevern beslutninger, avgjør hvor stor andel av befolkningen som må testes. Nøyaktigheten på målingene som utføres i en produksjonsprosess avgjøres av hvor rask prosessen endrer seg og hvilken unøyaktighet som kan aksepteres av reguleringsalgoritmen. Det samme forholdet gjelder også i smittevern sammenheng. For det første er vi avhengig av at testene gir riktig svar. Gir en test negativt svar, selv om den testede personen er smittet, vil beslutningstakere ha feil grunnlag for sine beslutninger. Måleusikkerhet er viktig også i folkehelse perspektiv. Med store endringer i smitteutbredelsen er behov for å teste mange personer, for å få riktig informasjon om smitte prosessen. Så langt ser det ikke ut til at myndighetene har satt krav til nøyaktighetene på beslutningsgrunnlaget. Muligens burde det vært satt krav til måltall for konfidensintervall. Da hadde det vært enkelt å beregne antall tester for hver enkelt populasjon, det være seg kommune eller fylke. Norske myndigheter ser ut til å ha tatt flere gode beslutninger. Det er muligens litt mye forlangt at de skal sette seg inn i kybernetiske og måletekniske teorier. Men det hadde helt sikkert ikke skadet. På vegne av bransjen vår, ønsker jeg ansvarlige myndigheter lykke til i det videre arbeidet. Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør