AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 87

87 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

” Forholdene ligger til rette for en positiv utvikling , som kan styrke norsk industris konkurransekraft ”

nen og røykgasser . Røykgasskanalen har ingen optisk tilgang , men indirekte målinger er mulig og kan avdekke begroing gjennom endringer i akustiske resonanser . – Vi kan se på varmegjennomstrømningen gjennom rørene i varmeveksleren , måle temperatur inn og ut samt mengden damp som går igjennom . Ut i fra dette lager vi en termodynamisk modell som gir virtuelle sensordata .
Hybrid modellering I COGNITWIN-pilotene jobbes det med å kombinere matematiske modeller med data fra fysiske målinger på stedet . Her skal man etter hvert komme frem til hybride tvillinger som vil hjelpe industribedriftene med å estimere ulike forhold som kan inntreffe og som vil være ugunstige for produksjonsprosessen . I piloten som gjennomføres hos Mälarenergi er en digital tvilling er på plass , prosjektgruppen jobber med å tilføre den maskinlæringsegenskaper . – Vi kombinerer den fysiske prosessmodellen , aktuelle ( online ) og historiske prosessdata samt nye typer sensordata for å skape en ny type modellering og optimaliseringstilnærming . Vi introduserer en ny tilstandsovervåking basert på modal analyse , noe som kan gi en direkte måte å estimere graden av begroing på varmeflater , sier Hansen . Verktøyet for tilstandsestimering bruker en ikke-lineær modell for å forutsi hvordan anlegget reagerer . Bayesiansk formulering har vist seg særdeles nyttig ved kombinering av ulike datakilder og andre typer informasjon , her er Kalman-filter mest hensiktsmessig . Tilstandene med usikkerhet er estimert ved å gi innledende , tilstands- og målestøy-egenskaper i rammeverket for Kalman-filteret . En optimal korreksjon av tilstandsestimatet er gitt av algoritmen , ved hjelp av forskjellen mellom prediksjon og måling . Simuleringsmodellen som er utviklet av Sumitomo og Universitetet i Oulu gir fysisk tolkning av data . Planlagte daglige rengjøringsaktiviteter tester stabiliteten til sensorsystemet . Arbeidet fremover vil fortsette med utvikling av avansert begroingsovervåking , inkludert selvlæring og beslutningsevne . – Innføring av det kognitive aspektet kan gjøre analyseløsningene enda mer effektive og fleksible når det gjelder å finne optimale løsninger , oppdage