AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 125

2 / 2021 | Industry @ pps
Kompetanseoverføring er viktig for oss . I løpet av det siste halvannet året , på grunn av COVID-19 pandemien , har vi lært oss å utnytte de digitale verktøy i kompetanseoverføring . Webinarer har vist seg å fungere svært godt , og vil nok bli brukt i stor utstrekning i fremtiden , selv om vi forhåpentligvis vil kunne møtes fysisk i større omfang når situasjonen blir mer som før mars 2020 .
LETTERE Å UTNYTTE TEKNOLOGIEN Selv om digitalteknologien er svært avansert , er brukervennligheten langt bedre enn for kun få år siden . – For å støtte opp under denne utviklingen har vi etablert et digitaliseringssenter i lokalene våre på Linderud , forteller Arne . I dette senteret kan vi både demonstrere den nye teknologi i bruk og også ha kompetanseheving innen digitalisering . Helt sentralt når det gjelder å utnytte digitaliseringsteknologien er kunnskap . Evner vi å tilføre norske bedrifter ny kompetanse , vil vi kunne sikre gode arbeidsplasser i fremtiden .
- Konkurransen Smart Industri , som Siemens arrangerer årlig i samarbeid med Norsk Industri , har en todelt målsetting , sier Arne . For det første skal vi skape stolthet i bedriftene . Vi erfarer at medarbeidere i de nominerte bedriftene får stolthet for egen bedrift . Videre ønsker vi også å rette oppmerksomheten mot god utnyttelse av ny teknologi og digitalisering . Gode eksempler virker alltid godt i formidling av hvilke muligheter digitalisering og automatisering kan gi .
NYE ARBEIDSVANER - Mobil working ble tidlig innført i hele Siemens konsernet , og er godt implementert hos Siemens , forteller Arne . Konseptet innebærer at jobben utføres der det passer medarbeideren best , under forutsetning at de oppgaver som skal utføres gjøres på en tilfredsstillende måte . Denne måten å arbeide på er en god løsning for miljøet . Vi reiser mye mindre og medarbeiderne er mer tilgjengelige . Tidligere godtok alle at man var mer på reise og ofte mindre tilgjengelig under reisen . En annen interessant erfaring , er at vi lettere kan rekruttere nye medarbeidere .
Det vil nok utvikle seg nye forretningsmodeller , hvor mobil working er en naturlig del . Arne tror det blir vanlig å være i arbeidsgivers lokaler to til tre dager i uken . Mens de resterende dager velger medarbeiderne selv hvor jobben skal utføres .
– Vi vil alltid ha behov for å møte kolleger fysisk , mener Arne . Det sosiale elementet må ikke undervurderes . Utviklingen med færre jobbreiser vil også påvirke kollektivtransporten . Antall daglige jobbreiser vil bli redusert . Kollektivbransjen må nok vurdere sine forretningsmodeller .
VI MÅ ALLE UTVIKLE OSS I Siemens medarbeiderpolicy er egenutvikling et sentralt tema . - I en verden som utvikler seg stadig raskere , er det avgjørende at alle tilegner seg ny kunnskap , sier Arne . Siemens har , som alle ansatte kjenner godt til , et godt utbygget utdanningsopplegg , som heter My Learning . Opplegget kan benyttes av alle i Siemens konsernet , uavhengig av hvor i verden man er ansatt eller jobber .
Vi på ledernivå må også ta del i egenutviklingskonseptet . Jeg er nå i ferd med å følge kurset Growth Mindset . Konseptet er en måte å tenke på som fremmer endring , i motsetning til fixed eller fastlåst tenkemåte . Begrepet Growth Mindset ble lansert ved årtusenskiftet og har fått bred anerkjennelse .
- I dagens samfunn er det helt avgjørende å unngå at man stagnerer . Det gjelder både på det personlige plan og på selskapsnivå , slår Arne fast .
9