AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 104

8 Endress + Hauser Nytt
Erfaringer fra Breiskallen Renseanlegg , Vestre Toten

Slambehandling satt i system

I standard applikasjoner handler det om å bruke en måler som gjør det den skal . Den skal være pålitelig , enkel å installere og sette i drift , og ikke minst – møte budsjettkravene .
Alle kommunale og industrielle renseanlegg har prosessering av slam som en av sine oppgaver . Slammet kan være av forskjellig beskaffenhet og konsentrasjon . Ja , vi snakker heller om varierende konsentrasjon av suspendert tørrstoff .
Utfordringen ved å måle tørrstoff konsentrasjonen ligger gjerne i liten variasjon av spesifikk egenvekt mellom tørrstoffet og væskefasen . Dersom væsken er for mørk , kan det gi utfordringer med optiske systemer hvor sensor sender ut lys i en bestemt bølgelengde for så å måle absorbsjonen av lysintensitet .
Sensoren , betegnet som CUS51D , er laget for å måle suspendert tørrstoff i en konsentrasjon mellom 0,5 % og 5 %. Som nevnt over , er dette igjen avhengig av mediets mulighet for å reflektere lys .
Erfaringen tilsier da at CUS51D kan og bør benyttes i faser hvor suspendert tørrstoff ligger mellom 0,5 % og 3-4 %. I dette området vil en optisk måler være å foretrekke , da f . eks . en massestrøms måler basert på coriolis prinsippet sannsynligvis ikke vil oppnå sin spesifikasjon på maksimal unøyaktighet . Kostnadsmessig , vil en optisk måler også være å foretrekke i denne applikasjonen . ( 0,5 % -3-4 %)
Dersom man skal benytte TDR teknologi ( mikrobølger ), betinger det gjerne at det ikke forekommer påbygging av slam i rørsystemet ( scaling ).
Som vi forsøker å gi uttrykk for , bør man tilpasse teknologien til applikasjonen slik at gode og repeterbare målinger kan gjennomføres . Dette er klare forutsetninger for best mulig drift av renseanlegget og slambehandlingen .
CUS51D , som avbildet til høyre , ført inn i prosess gjennom avstengnings armatur . Dette gjør det mulig å ta sensoren ut under drift for inspeksjon og ev . rengjøring .
Coriolismåleren , som er orientert vertikalt , er en Promass I , med et rett rør . Her kan Bjørn sammenligne resultatene fra både den optiske sensoren og fra coriolis måleren . Verifikasjonen skjer gjennom laboratorie tester . I dette tilfellet viste det seg at den optiske måleren viste korrekt verdi , mens coriolismåleren hadde et lite avvik fra laboratorieprøven .
Her ser vi Bjørn Istre fra E + H i full aksjon . I dette bildet ser vi øverst til venstre en optisk sensor som er ført inn i prosessen gjennom en prosesstilkobling . Denne kan avstenges , slik at sensoren kan tas ut av prosessen under drift for inspeksjon og ev . rengjøring .
Her ser vi en coriolis massestrømsmåler som også har til oppgave å måle % -TS eller suspendert tørrstoff . Selve installasjonen er viktig i dette tilfellet , slik at måleren får et minimum mottrykk i systemet ( 200 millibar / 2 meter ). I dette tilfellet har slammet et tørrstoff innhold på 4-6 %. Dette er driftsbetingelser som gjør at en coriolis måler , i dette tilfellet en Promass I med et rett rørstrekk , kan gjøre den jobben som forventes .