AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 70

70 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Professor Tiina Komulainen med studenter ved Institutt for maskin , elektronikk og kjemi leder prosjektet ved Oslo Met .
SCADA ( Wikipedia ) Overordnet styring , kontroll og datainnsamling ( engelsk : supervisory control and data acquisition , SCADA ) er mye brukt innen automasjons og styringssystemer som en betegnelse for systemer for styring og overvåking av automasjons- eller styringssystemer . Mest vanlig er begrepet i industriell sammenheng , altså vedrørende datasystemer som overvåker , styrer og kontrollerer en industriell prosess .
som blir til en database hvor du først og fremst får data fra sensorer , men også noe analysatordata i en strukturert database som forskerne til Oslo Met får tilgang til . I tillegg blir det gjort lab-analyser som skal støtte oppunder sensordataene , så du får verifisert disse opp mot kjemiske analyser på lab , forklarer Øfsti , og legger til : – Det blir et sånt hybrid datasenter egentlig da , mellom lab-data og sensordata . Deretter blir det en periode hvor det samles data .
– I sånn tre-fire måneder , før Oslo Met gyver løs på disse dataene . Først for å finne sammenhengen mellom dem , så for å prøve å plukke vekk sensorer og se om de klarer å lage dem virtuelle . – Til slutt er målet i akkurat dette prosjektet å kunne redigere hvor mye fosfor er det til enhver tid i prosessen , og hvor mye karbon det er til enhver tid i denne prosessen – mengden av dem og forholdet mellom dem . Dett er viktig for oss for å kunne styre , presiser Øfsti .