AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 12

12 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Havvind satsing må økes
Regjeringen satser stort på industrien . I Hurdals plattformen slås det fast ; Det er et mål å legge til rette for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge . Næringsministeren har fått ansvaret for å koordinere denne virksomheten . – Ser vi på industri og det grønne skiftet , er totalt 10 departementer involvert på en eller annen måte , forteller Vestre . – Som nevnt er det de enkelte fagdepartementer som setter sine mål , men mitt ansvar er å sikre at industriens behov blir ivaretatt så godt som mulig . Det gjelder blant annet for tilgang på grønn elektrisk kraft og riktig tilgang på kompetente fagfolk . Vi gir innspill til de enkelte departement om industriens behov .
Høye mål – Skal målene nås om å gjøre Norge til en ledende industrinasjon i definerte sektorer , må investeringstakten i landbasert industri opp , fastslo Vestre . I Hurdalsplattformen står det : Stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye industrielle satsinger i Norge , eksempelvis innen helseindustrien , hydrogen- og mineralnæringene . – Det finnes en rekke virkemidler vi kan benytte , fortalte ministeren . Staten kan gi garantier , lån og i noen sammenheng direkte støtte . Når det gjelder hydrogen fortalte Vestre at han nylig har vært i kontakt med europeiske nasjoner som har uttrykt ønske om å motta hydrogen fra Norge .