AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 75

75 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Et systematisk vedlikehold forlenger tavlens levetid og er helt nødvendig for løpende tillit til tavlens koblingsog beskyttelsesfunksjoner .
9 . Digitale funksjoner Moderne tavle kan være utstyrt med microprosessorbaserte systemer for signalinnsamling og overvåking av tavlens interne komponenter så vel som driftsfunksjoner i anleggsdeler som forsynes av tavlen . Dokumentasjonen må inneholde en oversikt over utstyr og alle nødvendige opplysninger for integrering av tavlen i et overliggende driftssystem eller system for visning og håndtering av driftsdata . E \ Relevante eksempler :
• Topologitegninger / -skisse for tilkoblede komponenter og kommunikasjonsgrensesnitt
• Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll og nettverksinnstillinger samsvare med pkt . 1 – Kravspesifikasjon )
• Adresseregister for tilkoblede komponenter
• Kommunikasjons-testrapport ( mellom komponentene internt i tavlen )
• Datablad og manualer for tilkoblede komponenter
10 . Kundespesifisert dokumentasjon Mange bedrifter og virksomheter har bedriftsinterne krav til dokumentasjon som går utover kravene i det generelle regelverket for tavler . Eksempler kan være
• Beskyttelsesgrad for ytre påvirkning
• Formkrav
• Selektivitetsgrad
• Tavlens lysbueenergi
• Designverifikasjon
• Temperaturstigning
• Korrosjonsbestandighet
• Kondenshindrende løsninger
Tillegg for maskintavler : Tavler som er en del av en maskin , skal i hovedsak også utføres og dokumenteres i samsvar med NEK 439 . For maskintavler gjelder imidlertid også relevante sikkerhetskrav som beskrevet i NEK EN 60204-1 ( Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner ). Informasjon om sikkerhetsløsning som er innlemmet i tavlen iht . maskinens risikovurdering , kan eksempelvis være :
• Maskinens start kategori
• Maskinens stoppkategori
• Nødstoppfunksjoner
• … event . andre sikkerhetsfunksjoner i tavlen for som følge av maskinens farlighetsgrad .