AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 74

74 / 78

AMNYTT NR . 6 2021 er en rasjonell måte å dokumentere merkestrøm for hver krets . Alternativ måte å dokumentere utgående kretsers merkestrøm , er å legge ved eneller flerlinje-skjemaer .
5 . Samsvarserklæring Elektrotavler er elektrisk utstyr og underlagt Forskrift om elektrisk utstyr , FEU . Erklæringen skal bekrefte samsvar med relevante forskrifter og hvilke normer som er lagt til grunn for utførelsen . Krav til erklæringens innhold er beskrevet i FEU § 25 og Tillegg III .
6 Rutineverifikasjon ( Sluttkontroll ) Rutineverifikasjon er et tiltak for kvalitetssikring som har til hensikt å avdekke eventuelle feil i materialer og den faglig utførelse , og å sikre riktig funksjon i den ferdige tavlen . Tavlenormen NEK 439 Kap . 11 beskriver obligatoriske punkter i en sluttkontroll som skal utføres for hver tavle-enhet . Kontrollen skal utføres under og / eller etter produksjon . En utfylt sjekkliste som inneholder normens sjekkpunkter er en tillitsvekkende dokumentasjon på gjennomført rutineverifikasjon . Sjekklisten er ikke obligatorisk dokumentasjon for enhver tavle , men leveres hvis det er spesifisert som kundekrav . Tavleforeningen ønsker å stimulere til at tavleprodusenter leverer dokumentasjon på sluttkontrollen som en del av tavledokumentasjonen som en bransjestandard .
7 . Kretsskjemaer Kretsskjemaer eller koblingstabeller skal foreligge i alle tavler med mindre kretsene fremgår tydelig av det fysiske arrangement , ref . NEK 439-1 6.2.2 . Styrekrets-skjemaer kan erstattes av koblingstabeller .
8 . Nødvendige instrukser Etter behov skal tavleprodusenter dokumentere nødvendige instruksjoner for
• Håndtering / transport
• Installasjon / Sammenstilling av felt
• Drift
• Vedlikehold
Slike instruksjonen mangler ofte når tavler leveres , men tavleprodusentene har et viktig ansvar for å formidle nødvendig instruksjoner . I tillegg til instruksjoner for tavlesystemet er det komponentleverandørenes vedlikeholdsinstrukser som må videreformidles til kunde slik at det kan opprettes en behovsorientert vedlikeholdskalender for tavlen som del av det elektriske anlegget .
Eksempler på vedlikehold er
• Rengjøring i tavlen
• Måling av jordkontinuitet
• Momentsjekk
• Mosjonering av brytere
• Test av vern-funksjoner
• Termografering .