AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 6

TO VIKTIGE TEMAER

Leder
FNs 26 . konferanse om klimaendringer har nylig åpnet . Bakgrunnen er tidligere konferanser , blant annet Kyoto og Paris , og den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel - IPCC Sixth Assessment Report ( AR6 ), som består av tre delrapporter og en synteserapport . Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive hovedrapporten . Rapporten kombinerer observasjoner , studier , teori og modellering for å lage et fullstendig bilde av klimasystemet og hvordan det endrer seg , i tillegg til årsakene til endringene .
Flere land har et godt stykke å gå før protokollene fra COP 03 – Kyoto og COP 21 – Paris , blir oppfylt . Det ser ut til at på overordnet nivå slutter stadig flere land seg til konklusjonene i rapportene fra FNs klimapanel . Men det skorter en god del på å følge opp vedtakene . Industrien kan yte en stor innsats i arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser . Noe mer en 20 prosent av utslippene skyldes industrien , transport totalt står for om lag 30 prosent . Mye kan gjøres med å effektivisere produksjonen , slik at energi og råvare forbruket reduseres . Det er god økonomi . Innen dette feltet har industrien kontinuerlig gjort en innsats og dette arbeidet vil få økt oppmerksomhet i årene som kommer . Omlegging til grønn industri , som vel er noe ullent definert , kan nok ta noe tid . Det er ikke bare å knipse i fingrene , så er ny industri etablert . Ofte oppstår det uforutsette bivirkninger , som er svært vanskelig forutse . Det må nok feile og prøves en god del før vi har etablert en grønn industri , som kan sikre den velferden de fleste av oss ønsker . Men det er ingen grunn til å vente .
Industrien kan som ved tidligere kriser være en avgjørende faktor for å løse samfunnsmessige problemer . Det andre viktige temaet i høst er COCID 19 pandemien . Selv om Norge har åpnet samfunnet , er ikke pandemien over . I skrivende stund er det sterk økning i antall smittede i Norge , og i flere andre land . Spanskesyken varte i to år og svartedauden i seks år . Det tar tid før epidemier går over . Selv med moderen industriell vaksineproduksjon tilgjengelig . Begge disse to krisene kan best løses med internasjonalt samarbeid og god industriell innsats . Vi ønsker alle lykke til med innsatsen for å redusere de negative påvirkningene på samfunnet og enkelt menneske klimautfordringene og pandemi problemene har .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør