AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 29

29 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

” Med mindre fysisk håndtering blir det også mer skånsomt for fisken i merden ”

Men med 200 000 fisk på et anlegg trengs det mer data enn det man får fra 10 – 20 fisk , som er det utvalget man er pålagt å sjekke . – Med tradisjonelle 2D-kamera ser man om fôret går til fisken , hvordan fiskene oppfører seg , man kan også se skader , sår og deformasjoner . Men for å anslå fiskens biomasse trengs det 3D-kamera , sier Nastad . Prosjektet har implementert en teknologi for visuell objektgjenkjenning via fjernbetjening . Modellen markerer en del punkter på fisken og vil ut i fra avstanden mellom disse beregne biomassen . – Modellen må først trenes opp til å gjenkjenne objektet som fisk ( eller ikke ), så må det valideres , der vi sammenlikner modellens resultater med faktiske individ som vi veier manuelt . Deretter blir prosessen automatisert , forteller Nastad . Hver laks har et unikt prikkemønster , og det vil være mulig å få til digital gjenkjenning på individnivå . Det krever fremdeles noe utvikling , blant annet når det gjelder kamerateknologi .
Skyteknologi og edge computing Løsningen bruker Edge Computing og Cloud , basert ABB Ability og Microsoft Azure . ABB Ability er ABBs digitale plattform som legger til rette for samhandlingen Med Microsoft Azure blir data som samles inn prosessert i skyen . – Kunstig intelligens og maskinlæring krever en del datakraft . Ute på anleggene kan fjell , avstander og dårlig vær gi ustabilt nett , derfor bruker vi også Edge Computing , sier Nastad . – Løsningen bruker mye statistikk , både per lokalitet og per merd . Modellen viser snittvekt og vil ut i fra gitte kriterier beregne når det er best å slakte , forteller hun . Utstyret ble installert på oppdrettsanlegget høsten 2019 . Under prosjektets gang har NRS , ABB og Microsoft hatt ukentlige prosjektmøter . Gjennom samskaping mellom ingeniørteam og bruker har de oppnådd gode resultater . – Vår oppgave har vært å belyse problemstillingene , og så har vi stilt vårt anlegg til disposisjon for utprøving av løsninger . Det er viktig for utvikling av teknologi at brukeren er med på prosessen , sier Lervåg . – NRS har bidratt med fagkunnskap om oppdrett , noe som har vært helt nødvendig for prosjektet . Partene har hatt tett og godt samarbeid , helt uvurderlig . Det har vært et veldig bra prosjekt , sier Nastad .