AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 81

81 / 82

Nye krav til beskyttelse mot lysbuefeil i tavler Nye NEK 400:2022 setter nå fokus på farene ved elektriske lysbuer i tavler som inngår i en installasjon som dokumenteres i samsvar med NEK 400 . I et eget kapittel om beskyttelse mot lysbuefeil i fordelingstavler , gis konkrete krav om vurdering av alternative tiltak for , så lang det er mulig , å beskytte mot farer som følge av lysbuer Kravene og tiltakene gjelder hovedsakelig for fordelingstavler med merkestrøm 800A eller høyere og en forventet kortslutningsstrøm ved inntaksklemmene over 25kA .
Et eller flere av følgende tiltak skal vurderes for beskyttelse av personer :
• Tavlen plasseres i eget rom med adgangsbegrensning
• Benyttelse av tavler som er utformet i samsvar med anbefalingene i NEK IEC TR 61641 ( lysbuetestet utførelse )
• Benytte strømbegrensende vern på forsyningssiden av tavlen
• Redusere lysbueenergien vha et lysbuefeilreduserende system ( lysbueslukkeenhet ), eller et overstrømsvern med en momentanutløser som er permanent eller midlertidig innkoblet ved betjening og service .
For beskyttelse av fordelingstavler settes det imidlertid også fokus på eventuelle uakseptable konsekvenser ved utkobling og brudd i strømforsyningen som kan medføre
AMNYTT NR . 5 2022
• biologiske , kjemiske eller radioaktive utslipp
• stans av livsviktige funksjoner ( f . eks . i sykehus )
• stans av viktige offentlige tjenester som IT-sentre oa
• stans av viktig kommersiell eller industriell virksomhet
En risikovurdering skal gjennomføres for å fastslå om beskyttelse mot interne lysbuer er nødvendig . Ved høy sannsynlighet for farlige utslipp eller tap av menneskeliv , skal det installeres et lysbuereduserende system i tavlen . NEK 400 fremmer nå også krav om merking av hendelsesenergien i tavler , i de tilfeller hvor denne blir beregnet etter anerkjente metoder . Forutsetningene for slik beregning skal dokumenteres og henvise til eventuelle beskyttelsestiltak som bør benyttes for personbeskyttelse .
Ingen nyhet at lysbuer er farlig Selv om installasjonsstandarden nå fokuserer på beskyttelsestiltak for lysbuefeil i fordelingstavler , er ikke lysbuefarer et nytt fenomen . FSE-forskriften , som retter seg mot eier og bruker av anleggene , samt utførende elektropersonell , stiller allerede krav til iverksetting av tiltak for å unngå skade på liv , helse og materielle verdier . Krav om kunnskap , informasjon og bruk av personlig verneutstyr som er tilpasset den aktuelle hendelsesenergien i tavlen , er allerede en viktig og krevet barriere nummer to mot personskader ved arbeid i tavler .