AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 26

26 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

” Det gir nye muligheter for bruk av teknologi til erstatning for manuelle prøver ”

Bildet viser stikkprøver tatt hyppig gjennom tunnelvasken . Foto : NIVA
ønsket er bakteppet for kvalifiseringsprosjektet SensorTUNNEL .
Logget vannkvaliteten Målet for kvalifiseringsprosjektet var å utvikle et informativt og kostnadseffektivt sensorbasert overvåkningssystem av forurensninger i tunnelvaskevann ved bruk av standard vannkvalitetssensorer og virtuelle sensorer . For å teste ut dette ble det samlet inn vannprøver og satt ut sensor i forbindelse med vask av Smestadtunnelen i Oslo . Vannprøver ble samlet inn for analyse av partikler , metaller og mikroplast , samtidig som vannkvaliteten ble logget med en sensor med høy tidsoppløsning ved to omganger med tunnelvask i Smestadtunnelen . Ole Kristian Kjosbakken fra Statens vegvesen som er byggeleder for drift og vedlikehold av tunnelkontraktene i Oslo og Akershus har bistått prosjektet hele veien .
Resultater i prosjektet så langt Prosjektet er gjennomført med godt samarbeid mellom de tre partnerne , Cautus Geo , Statens vegvesen og NIVA . Heier og Jacobsen oppsummerer de viktigste resultatene så langt fra SensorTUNNEL : Gjennom workshops med inviterte deltakere fra miljøforvaltningen ( Statsforvalteren , Oslo kommune ) og ulike veieiere ( SVV , Nye Veier AS , og Viken Fylkeskommune ) har vi identifisert et ønske og et behov for et mer informativt og kostnadseffektivt overvåkningssystem av forurenset tunnelvaskevann .