AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 25

25 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Her kan smarte sensorer komme inn og bidra . SensorTUNNEL viser at sensorer kan benyttes til å måle utslipp sensorene egentlig ikke kan måle . – Det gir nye muligheter for bruk av teknologi til erstatning for manuelle prøver . For brukerne innebærer det oppdatert kunnskap i sanntid , bedre helhetsbilde , mer nøyaktige resultater og lavere ressursbruk , sier COO Atle Gerhardsen i Cautus Geo .
Stort potensial Pilotprosjektet SensorTUNNEL er ikke tilfeldig . Utslippstillatelser gis nå for tunneler , der avrenning er et stort problem . Vei og trafikk er en kilde til ulike forurensningsstoffer , inkludert blant annet partikler , metaller , oljeforbindelser og mikroplast . I tillegg til avrenning fra vei , er utslipp av forurenset vaskevann en mulig kilde til forurensning . Tunnelvaskevann samler forurensning fra en lengre periode og er mer forurenset enn avrenning av overvann fra vei . Utslippet kan gi en betydelig risiko for skade på miljøet . I flere tunneler er det derfor etablert rensetiltak . Et slikt tiltak er sedimentasjonsbassenger der vannet pumpes til et basseng hvor det står i cirka tre uker før det pumpes ut . Mye av forurensningen vil da sedimentere slik at vannet som pumpes ut , er mye renere . Mange av tunnelene har utslippstillatelse etter forurensingsloven . Da kreves vannprøver . De tas manuelt som regel før utslipp og sendes til et laboratorium for analyse .
Miljøgeolog Jørgen Engebretsen i Cautus Geo har hatt hovedansvaret for å tilpasse målesystemet og installere sensorer i felt .
Fra manuell til sensorbasert overvåkning Tunnelvaskevann er betydelig mer forurenset sammenlignet med vanlig avrenning av overvann fra vei , og i tillegg kan vaskevannet inneholde vaskemidler , og kan derfor utgjøre en betydelig risiko for skade på vannmiljøet – flere tunneler har derfor installert rensetiltak . – Vi ønsket å teste ut digitalisering av overvåkning , hvor man går fra manuell prøvetaking til sensorbasert overvåkning i sanntid , forteller Lene Sørlie Heier og Lene Jacobsen , begge prosjektledere fra Statens vegvesen . Dette