AMNYTT AMNYTT.no 3/2022 - Page 6

DET GÅR GODT I NORGE , MEN PRISVEKST SKAPERHODEBRY

Leder
Ifølge offentlig statistikk er arbeidsledigheten her i landet svært lav . NAVs tall sier 1,8 prosent og SSB anslår ledigheten til å være 3,3 prosent . Begge anslag er svært lavt . Heldigvis har mange en jobb å gå til . En god arbeidsplass er blant de viktigste goder et samfunn kan gi sine innbyggere . De offentlige utgifter reduseres betraktelig sammenlignet med kostandene til å dekke opp all permittering flere bransjer hadde under pandemien .
De ekstraordinære inntektene staten får på grunn av energimangel og tilhørende høye energipriser avhjelper presset på statsfinansene . Utfordringen med den svært lave arbeidsledigheten og høye energipriser , er at vi kan forvente høy prisvekst . Vi ser allerede tegn på usedvanlig sterk økning i konsumprisindeksen .
Finansministeren får en formidabel oppgave å balansere et nøkternt budsjett , som skal forhindre økt prisstigning , med mange gode løfter gitt under valgkampen . Denne lederen blir skrevet kun timer før revidert nasjonalbudsjett . Så langt er det kun økninger i bevilgninger som er lekket , bortsett fra kutt til vikingskipmuset og Campus prosjektet i Trondheim .
Fremtidens samfunn krever kompetente borgere . Det gjelder en rekke yrker som lærere , helsepersonell og ikke minst teknologer . Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer . Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås , som er nødvendig , er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell .
Utdanning koster samfunnet betydelige beløp , men er investeringer som gir god avkastning . Tiltak for å forhindre løpsk prisstigning , må ikke gå på bekostning av teknologiutdanning . Regjeringen må finne andre felt hvor statens utgifter skal reduseres .
En utakknemlig , men viktig oppgave . Lykke til .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør