AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 82

82 / 86 Når tavler skal bygges om

AMNYTT NR . 2 2022
- Utfordringer , krav og ansvar
Tekst : Hans-Petter Nybakk Faglig leder Tavleforeningen

Nye tavler skal tilfredsstille sikkerhetskrav i Forskrift om elektrisk utstyr og Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet . Tavleprodusentene skal dokumenterer dette ved å bekrefte samsvar med gjeldende standarder , i hovedsak NEK 439-serien , med tillegg av NEK EN 60204-1 , hvis tavlen er en del av en maskin . Tavlens dokumentasjon skal i tillegg gi viktig informasjon om tavlens egenskaper , ytelser og tåleevne , og tavlens grensesnittkarakteristikker skal fremgå på en oversiktlig måte

Eksisterende tavler som er utført og dokumentert i samsvar med NEK 439-serien Tavler som er dokumentert iht . gjeldende standarder kan over tid få behov for endringer eller utvidelser avhengig av dynamikken i installasjonen og nye behov . God dokumentasjon og informasjon om tavlens merkeverdier gir rammen for utvidelsesmulighetene og eventuell reservekapasitet . Grensesnittkarakteristikkene og oversikt over utnyttelsesgraden utgjør vurderingsgrunnlaget for avklaring av tavlens endrings- og / eller utvidelsespotensiale .
Når utvidelser / endringer skal gjennomføres , er utførende entreprenør ansvarlig for at tavlen merkeverdier ikke overskrides og at utførelsen gjennomføres i samsvar med standardene som lå til grunn for produksjonen . Det er også viktig at endringer og tillegg utføres i samsvar med tavlesystemets montasjeveiledninger og at samsvar med NEK 439-serien kan verifiseres . Utførende entreprenør skal utstede en samsvarserklæring for tiltaket . Utførende er i tillegg ansvarlig for at tavlens originale kvalitet ikke forringes og at den opprinnelige samsvarserklæringen ikke blir gjort ugyldig . Når tavler er dokumentert i samsvar med NEK 439-serien , skal også utvidelser og endringer baseres på samme standard . Alt vil da ligge til rette for at tavlens opprinnelige kvalitet ikke forringes og at tavlen fortsatt opprettholder en dokumentert kvalitet . Utvidelser og ombygging av tavler skal utføres av montør som har relevant fagbrev og tilstrekkelig spesialkompetanse for oppgaven , og registrert installatør skal være faglig ansvarlig for tiltaket .