AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 45

Her fra filminnspilling utenfor Lindelitunnelen ute på prosjektanlegget E39 Kristiansand – Mandal .

Kontroll , overvåking og regulering av veier og tunneler

Planlegging og gjennomføring av veistrekninger er kompliserte prosjekter og det er flere fagområder med unik kompetanse som må involveres .
Nye Veier bygger ny trafikksikker E39 i Sørvest-Norge , en moderne firefelts motorvei mellom Kristiansand og Ålgård . Strekningen mellom Kristiansand vest og Mandal øst , er en sentral del av nye E39 , og er et av Norges mest krevende veiprosjekter . Det er 19 km med firefelts motorvei og strekningen inkluderer blant annet 5 toløps tunneler , 7 bruer samt 3 store og kompliserte motorveikryss . Dette er en tungt trafikkert vei og krever sømløs trafikkavvikling for høyhastighetstrafikk hele året og det stilles strenge krav til det automatiserte trafikksikkerhetssystemet . Det skal også være enkelt å utvikle , programmere og vedlikeholde . Styring , regulering og overvåkning av veistrekningen Kristiansand - Mandal gjøres med teknologiløsninger utviklet og implementert av Tratec Norcon med automatiseringsteknologi fra Siemens .
Enkelt forklart er dette et system som automatisk overvåker og kontrollerer lys , skilt , bommer , kameraer osv . Skulle det oppstå situasjoner som for eksempel brann , punkteringer , kollisjoner eller stopp i tunnelene vil dette bli registrert og rapportert til et overordnet system hos Vegtrafikksentralen , slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt . Flere funksjoner ved overvåking av veier og tunneler ansees som sikkerhetskritiske og det er derfor behov for robust utstyr med høy grad av tilgjengelighet .
Automasjonsløsningen levert av Siemens inkluderer blant annet redundante PLS-er fra Simatic S7 1500-serien , Comfort paneler og det kompakte IO-systemet fra ET 200SP-serien . Lysstyringen i tunnelene blir håndtert via Dali-protokoll med tilpassede IO-kort , slik at lyset kan styres uten å måtte benytte andre eksterne komponenter i tillegg . PLS logikk og programbibliotek er utviklet med programmeringsverktøyet TIA Portal hvor hele automasjonssystemet er integrert , og anlegget kan enkelt skaleres i forhold til størrelse og kompleksitet . Som et overordnet trafikkontrollsystem hos Vegtrafikksentralen er det benyttet SCADA-programvaren Simatic WinCC OA .
Som et samarbeid med Tratec Norcon har Siemens laget en referansefilm om prosessen og samarbeidet rundt E39 Kristiansand – Mandal prosjektet .
Se mer av denne historien med link til referansefilmen via denne websiden : Controlling , monitoring and regulation of roads and tunnels | Automation | Siemens Global