AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 92

92 / 94

Ny tolkning - ny praksis ved flere strømkilder !

AMNYTT NR . 2 2021
Strømmer på avveie kan skape
• brann
• korrosjon
• elektromagnetisk støy
Utforming av elektriske anlegg må derfor alltid sikre at sannsynligheten for driftsstrømmer i PE-lederen er minimal , at nøytralleder alltid har en sikker forbindelse til jord og at sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene unngås . Så skulle man vel tro at NEK 400:2018 ivaretar disse utfordringene på en entydig måte , også for anlegg som får flere strømkilder i parallell . Men strømmenes veier er uransakelige , og som på mange andre områder , er det ikke alltid slik at det som var riktig i går , blir vurdert som akseptert løsning i dag . Sommeren 2020 valgte NK64 å vedta en ny tolkning av NEK 400 , Tolkning 7 , som ble basert på en pågående revisjoner av de relevante IEC-normene . Tavleforeningen presenterte Tolkning 7 i Tavleforum i desember 2020 , selv om tolkningen allerede hadde skapt grunnlag for en del usikkerhet og diskusjon . Kompliserte saker har alltid mange sider , og involverte parter fremmet i etterkant ulike synspunkter , ønsker og krav . Tavleforeningen ønsket at tolkningens prinsippløsninger måtte differensieres tydeligere for alle inntaksmetodene A , B og C ( ref . NEK 399 ). På vegne av netteierne pekte REN bl . a . på noen utfordringer knyttet til opprettholdelse av driftssikkerhet nettstasjonene ved inntaksmetode C ( trafo plassert i samme bygg som installasjonen ).
Ny Tolkning 11 erstatter Tolkning 7 På grunnlag av diskusjonene og innspillene , vedtok NK64 , 04.02.2021 , en revidert tolkning , Tolkning 11 , som erstatter Tolkning 7 i sin helhet . I tolkningen blir kravene i NEK 400:2018 om all-polig frakobling og ubrutt N-leder vurdert opp mot hverandre . NK 64 anser at i de tilfellene hvor kravet til all-polig fra-