AMNYTT 6/2019 - Page 71

Pressemeldinger Intelligent posisjonsmålesystem for absolutt lineær tilbakemelding Med BMP-serien har Balluff lagt til en ny intelligent fortrengningssensor som ikke bare gir det absolutte posi- sjonssignalet for slaglengden av et stempel via IO-Link, men også infor- masjon om sensorstatus og de aktu- elle omgivelsesforholdene. Den overvåker for eksempel sensor- temperaturen, antall starter og vars- ler når en konfigurerbar grenseverdi brytes. En intern teller overvåker kon- tinuerlig driftstiden i hele sensorens levetid, både siden forrige service og siden siste oppstart.