AMNYTT 6/2019 - Page 60

60 /168 denne jobben selv. Ellers er det fullt mulig å bruke eksterne leverandører, både for kalibrering på stedet, eller ved å sende temperaturinstrumen- tene til en ekstern kalibreringsin- stans. Kalibreringsintervallene be- stemmes av den enkelte bransje/ fabrikk, og er som regel basert på erfaring og krav til nøyaktighet. Kalibrering/justering; hva er hva? Mange slurver med benevnelsen kalibrering og legger i det også en justering. Vær oppmerksom på at kalibrering kun er en sammen- likning av to elementer, der det ene er et referanseelement med sporbar nøyaktighet og det andre er teste- lementet. Dersom man ser at avvi- ket er større enn ønsket, kan man så foreta en justering. For å verifisere resultatet må ny kalibrering foretas. Flere spesialkrav Forskjellige bransjer har ulike krav til et temperaturinstrument. I proses- ser med eksplosjonsfarlige miljøer er ATEX selvsagt. Siden temperatur er et sikkerhetsparameter i mange prosesser er SIL (Safety Integrity AMNYTT NR. 6 2019 Level) et vanlig krav som stilles. I mass-flow målinger for kjøp og salg er MID (Measuring Instruments Di- rective, 2004/22/EC) et krav, og temperaturinstrumentet (for kom- pensasjon) kan da forenkle engine- eringsarbeidet dersom det har en MID godkjennelse. I hygieniske ap- plikasjoner er overflateruheten vik- tig, krav ned til 0,4μm er standard i farmasøytisk industri, og kravene til Animal Fat Free produksjon (TSE fri) begynner også å gjøre seg gjel- dende her. I tillegg til disse kriteriene og tid- ligere beskrevet stresskalkulasjon tilbys også en rekke tester og serti- fikater for temperaturinstrumenter; de mest vanlige er ekstern/intern hydrostatisk trykktest av lommen, PMI; Positiv materialtest, Dye Pe- netrant Test; en sveisetest som ved hjelp av fargepulver sjekker svei- sens kvalitet, materialsertifikat, med sporbarhet av materiale, materiale i henhold til NACE og selvfølgelig hygieniske sertifikater for nærings- middel og farmasøytisk industri, som EHEDG og 3A.