AMNYTT 6/2019 - Page 59

59 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Kalibrering i drift gjøres raskt og enkelt med hurtigkobling på termometret til lengde kan det foretas en evalue- ring. Prosedyren er den samme som for kalibrering, og måleresultatene blir dokumentert på et evaluerings- sertifikat. Forskjellen er at målere- sultatet er usikkert og man kan ikke garantere nøyaktigheten på samme måte som ved en kalibrering. økes med fire ganger ved å finne CvD-koeffisientene til det spesifikke Pt-100 elementet og legge disse inn i transmitteren istedenfor de gene- riske. Dette kan gjøres både av leve- randør ved 1. gangs leveranse av et komplett instrument, men også av brukeren ved skifte av måleinnstikk. Øke målenøyaktigheten Kalibrering versus justering Et motstandstermometer er som regel temmelig lineært. Likevel har hver sensor en individuell karak- teristikk. Callendar van Dusen for- melen (CvD, se tidligere artikkel) benyttes for generell linearisering i temperaturtransmittere. Nøyak- tigheten på et termometer kan Når må termometret rekalibreres? Og av hvem? Industriens forskjel- lige bransjer har forskjellige krav og behov til sine temperaturmå- linger. Store fabrikker med mange målepunkter som må kalibreres jevnlig har gjerne eget utstyr og gjør