AMNYTT 6/2019 - Page 58

58 /168 kan inneholde farlige prosessmedi- er. Likevel finner vi noen tilfeller der det er aktuelt. I svært tøffe applika- sjoner er trykket så stort at termo- metret gjerne har en 2. barriere mot prosessen. Dette sikkerhetskammeret må tåle prosesstrykket dersom lommen fei- ler og mediet fyller sikkerhetskam- meret. PED har flere kategorier, og i de tilfellene sikkerhetskammerets volum faller inn under PED regulati- vet må trykkravene vurderes. Internasjonale kalibreringsstandarder For å sikre en enhetlig og nøyaktig definisjon og måling av temperatur, over hele verden, er det etablert in- ternasjonale kalibreringsstandarder. Basis for en praktisk temperaturmå- ling og sporbarheten av en kalibre- ring er den internasjonale tempera- turskala, ITS-90. Denne definerer et antall spesifikke temperaturer, såkalte ”fixed-point” temperaturer, men også prosedyrer og måleinstrumenter som brukes for å måle og interpolere temperaturen mellom disse punktene. Enhver kali- brering i et akkreditert laboratorium foretas i henhold til standard for ka- librering, for eksempel EN ISO/IEC 17025:2005. AMNYTT NR. 6 2019 Det er også regional aksept for at kalibreringer foretatt i henhold til de forskjellige lands kalibreringstje- neste/myndighet også tilfredsstiller kravene til akkrediteringsmyndig- heter i andre verdensdeler. Dette inkluderer for eksempel NA (Norsk Akkreditering) i Norge, DAkkS i Tyskland og ACCREDIA i Italia. Kalibreringsoppsett Et kalibreringssertifikat inneholder blant annet opplysninger om utste- deren, om hvorvidt det er utført av et akkreditert laboratorium eller ved hjelp av sporbart utstyr til nasjona- le referanser. Det opplyser også om målepunktene, referansetempera- turene, måleresultater på testenhe- ten, og om måleusikkerhet. Ved kalibrering er det viktig at både referansetermometeret og termo- meteret som skal kalibreres plasse- res så nært hverandre som mulig, og med lang nok innstikkslengde til at varmetapet til atmosfæren ikke forfalsker målingen. Tilstrekkelig innstikkslengde avhen- ger av temperaturområdet, om det skal måles i sløyfe med transmitter, og om det eventuelt må måles med prosesstilkobling. Dersom innstikk- slengden ikke tilfredsstiller kravene