AMNYTT 6/2019 | Page 50

50 /168 AMNYTT NR. 6 2019 God faglighet er nødvendig for ryddig installasjon gulvet foran tavlen, men ingen krav om registrering for å bygge tavlen. Annet utstyr er også unntatt fra forskriften (FEU) som for eksempel medisinsk utstyr og Ex-utstyr. Feil/ mangler i en tavle kan ha like sto- re konsekvenser og skadepotensial som feil/mangler i Ex-utstyr. Hvor- for er det slik forskjellsbehandling? Justisdepartementet blir det ikke opplyst at det er mulig å søke om fravik fra EU sitt regelverk. Det- te strider mot Forvaltningsloven §11 (veiledningsplikten). Norge har søkt om flere fravik og fått innvilget mange. Som for eksempel punkter i Tunneldirektivet og nå sist fra Kjø- retøyforskriften om maksimalt tillatt lys på kjøretøy. Med andre ord har verken DSB eller Justisdepartement vilje til å endre regelverket for å re- dusere arbeidskriminalitet. Vi har merket oss at for renholdsbransjen er det krav om registrering. Det stri- der da ikke mot de ovenfor nevnte 3 punktene. Men andre ord kreves registrering av foretaket som vasker Videre har vi hatt møte med Nel- fo, Finansnæringen og Rådgivende ingeniørers forening og alle støtter vårt syn på saken. Vi har også på- pekt svakhetene ved dagens praksis at det er mer eller mindre fritt fram for useriøse og kriminelle. Vi kon- taktet Politiet, Arbeidstilsynet og Skattetaten. De har ikke svart oss. Regelverket Den elektriske tavlen er ”hjertet” i installasjonen, et sikkerhetsutstyr som ivaretar sikkerheten og hindrer at en utilsiktet hendelse skal skje ved overbelastning og/eller jord/ kortslutning. Tavle er pr. definisjon utstyr og underlagt FEU med un- derliggende normer. Det er ingen krav om kompetanse til de som produserer tavler på eget verk-