AMNYTT 6/2019 - Page 48

48 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Norsk Eltavleforening har arbeidet med kompetansekrav i mange år. Styreleder Jørgen H. Walter er en drivende kraft. Hittil har følgende hendt Tavler kan produseres i all hemme- lighet, så overtar et transportfirma med å frakte den til en byggeplass, videre overtar elektroentreprenøren ansvaret. Eneste kravet er at tavlen er i henhold til krav i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), CE merket og levert med dokumentasjon. Alt er basert på egenkontroll. Myn- dighetene foretar bare kontroll på byggeplass og har ingen oversikt over produsentene og kontrollen på byggeplassen kan bare omfatte det ferdige produkt, ikke noe om forhol- dene på produksjonsstedet. Vi øn- sker å få politikerne på Stortinget til å forstå viktigheten av å endre for- skriften. Det begynte med at vi har kontaktet DSB hvor vi har fremmet våre øn- sker om krav til kvalifikasjoner for montører, faglig ansvarlig og krav om registrering av foretak. Dette ble blankt avslått med begrunnelse av at tavle er et utstyr og kommer under Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Videre påsto DSB at EU sitt regelverk ikke tillot dette. Vi var ikke enig i dette og ba om et møte, DSB ville ikke møte oss. Vi har så gransket DSB sine påstander og vi er uenig i deres tolkning av regelverket. Vårt forslag er nærmest en kopi av det som regulerer elektroinstallasjons- virksomheten. Vi har redusert kravet til faglig ansvarlig noe i forhold til kravet til elektroinstallatør gr. L ved at vi krever tilsvarende kompetanse, men krever ikke avlagt og bestått installatørprøve. Siden det ikke stri- der mot EU sitt regelverk for instal- lasjonsvirksomheter, burde det ikke være i strid med EU sitt regelverk for vår virksomhet. Vi kan ikke finne noe som skiller EU sitt regelverk for elektroinstallasjon (FEL) og utstyr (FEU). Vi har også kontaktet Justis- og beredskapsdepartementet og