AMNYTT 6/2019 - Page 17

17 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Den tyske maskinbyggeren har også utviklet spesielle verktøy til robotene Det arbeides også med å få en mest mulig effektiv palletering av plast- flaskene. I utgangspunktet skal det stables i to høyder, med et sklisik- kert papirbelegg mellom de to høy- dene med ølfat. Driftserfaringene så langt er at det sklisikre papiret kan gi noen problemer. En løsning kan være å benytte pall i stedet for pa- pir mellom de to høydene med fat. Hver enkelt celle har sin PLS sty- ring, og convoyere og robotene blir samkjørt med flyten i produksjonen. I tillegg er det datafangst fra pro- duksjonslinjen som overføres til det sentrale systemet for overvåking og planlegging av produksjonen. Gode erfaringer Personellet på Gjelleråsen er kom- met godt i gang med å få hele an- legget til å fungere etter spesifi- kasjonene. I AMNYTTs tur rundt i anlegget så vi flere blå skjermer. Det viser at produksjonen går som plan- lagt, uten at operatørene behøvde å utføre manuelle operasjoner. Ved hver stasjon hvor det utføres en operasjon er det installert lystårn, som viser status i den enkelte celle. Operatørene får enkelt oversikt over hvor det er behov for å utføre ma- nuelle operasjoner. I innkjørings- og uttestingsfasen er det et bevisst valg at enkelte arbeidsoppgaver skal ut- føres manuelt. Etter hvert som lin- jen blir finjustert vil også de fleste manuelle operasjoner bli automati- sert. Men noen funksjoner vil også i fremtiden være manuelle. En slik oppgave er kvalitetskontroll. Øl er næringsmiddel, så produsenten må