AMNYTT 6/2019 - Page 16

16 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Alle plastfat her sin egen strekkode, som blir sjekket underveis i produksjonen og uttestingsfasen er det tilstede noen flere personer. Det er mange års erfaring, både hos Carlsberg sentralt og hos Ringnes, som er be- nyttet i utvikling av produksjons- linjen. I en helautomatisk produk- sjonslinje, med mye håndtering av varer, skulle en tro at det var be- hov for mange roboter. I den nye linjen på Gjelleråsen er det kun fire roboter. Håndteringsautomater og effektive conveyore sørger for god flyt i produksjonen. Tre av robote- ne er fra Universal Robot og kan håndtere vekter inntil 10 kilo. Den største roboten håndterer pallete- ringen og kan løfte tyngre vekter. Leverandøren av produksjonslin- jen har utviklet et eget verktøy til denne roboten for å sikre effektiv drift. Fortsatt utvikling - Vi jobber nå med å få utviklet en god løsning for håndtering av papp- eskene som tres på de ferdig fylte plastfatene, forteller Fossum. Disse pappeskene er designet for å passe til plastfatene og kommer i forpak- ninger på 10 stykker. To strips må fjernes før esken kan plasseres i cel- len hvor den tres på plast fatet. Det viser seg at pappen oppfører seg forskjellig fra sted til sted, avhengig blant annet av luftfuktighet. Det er prosessen fra strips fjernes og til es- kene skal inn i cellen det nå arbeides med å få to roboter til å fungere ef- fektivt sammen. Foreløpig utføres operasjonen med strips fjerning ma- nuelt. Men robotenes verktøy og be- vegelsesmønster er utviklet til å kun- ne utføre operasjonen automatisk.