AMNYTT 4/2019 - Page 73

73 /163 ringsordning for tavlebransjen og formalisering av forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav for tavlevirksom- heter og tavlemontører. Kvalifika- sjonsforskriften (fek) omfatter ikke produksjon av tavler, til tross den viktige sikkerhetsfunksjonen som tavlene har og for den elektrofag- lige kompetansen og allsidige hel- hetsforståelsen som er nødvendig for virksomheten. Mange forstår ikke logikken i dette regelverket, og blant tavlebransjens kunder og samarbeidspartnere ut- tales stadig oftere sympatierklærin- ger, og mange ser viktigheten av at også tavlebransjen blir registrert av myndighetene og får forskriftskrav til kompetanse. Det er selvsagt uheldig at det er rom for udokumentert kompetanse i tavlebransjen. Oppdragsgivere med store komplekse installasjoner kan ikke risikere at laveste tavletilbud er billigst på grunn av manglende spe- sialkompetanse og seriøsitet hos en tavleprodusent. Et feilfritt og sikkert elektrisk anlegg krever dokumen- terte kvalifikasjoner i alle ledd. En registreringsordning vil i tillegg gi myndighetene mulighet for aktivt tilsyn, gi sikkerhet for faglig kvalitet og hindre arbeidskriminalitet. Det er i tilbakelagt 20 års periode ikke oppnådd gehør for disse syns- AMNYTT NR. 4 2019 punktene i departement og direk- torat men i henhold til foreningens strategiplaner, jobber foreningen målbevisst videre for etablering av registreringsordning og kompetan- sekrav. De neste 20 årene Digitaliseringsutviklingen i næ- ringslivet er etter hvert i ferd med å nå også tavlebransjen. Med grunn- leggende elektrofaglig kompetanse og normkunnskap ser bransjen nå fremover for å ivareta nye behov og nye funksjoner i tavlene og for å au- tomatisere og rasjonalisere produk- sjonsprosesser. Tavlebransjen og må akseptere at endringer skjer, være forberedt, in- volvere medarbeiderne og bygge nødvendig ny kompetanse. Under- søkelser og statistikk viser at be- drifter som har rapportert et udek- ket kompetansebehov har blitt utsatt for tap av kunder, tap av mar- kedsandel, redusert virksomhet og hindring av vekstutvikling. Tavleforeningen vil få som ny opp- gave å bidra til at også tavlebran- sjen inntar en bevisst holdning og går inn i en behovsorientert digital omstilling med de fordelene og mu- lighetene det innebærer i en grønn, elektrisk og digital fremtid inn i de neste 20 år.