AMNYTT 4/2019 - Page 72

72 /163 Utdanningsdirektoratet bidratt til å utvikle en yrkesbeskrivelse for fremtidens tavlemontører som igjen skal sikre at nye læreplaner skal til- fredsstille næringslivets behov på lang sikt. Foreningen står også bak Tavlehåndboka som er gitt ut på El- forlaget og koordinerer nå en for- fattergruppe for en lærebok for Vg3 Tavlemontør som gis ut på samme forlag høsten 2019. Som tavlefaglig kompetansesenter er foreningen aktivt benyttet som høringsinstans for myndighetene, NEK, REN og andre. Tavleforeningens virksomhet, ytelse og oppslutning har gjennom 20 år målrettet bidratt til å etablere en anerkjent og selvstendig tavlebran- sje som er basert på dokumentert AMNYTT NR. 4 2019 fagkompetanse. Tavleprodusentene er i dag ansvarlige elektrovirksom- heter med en tydelig identitet, med høy spesialisert kompetanse og elektrofagarbeidere med fagbrev. Bransjen kompetanse vitner om se- riøsitet og skaper faglig tillitsfor- hold mot marked, kunder og andre samarbeidende elektromiljøer. Tavlevirksomhetene utgjør en an- svarlig bransje som står sterk med høy grad av tillit og bidrar aktivt til at tavler opprettholder funksjons- sikkerheten i den elektriske infra- strukturen. Men 20 år ble ikke nok. Som sikkerhet og garanti for dette har Tavleforeningen i mange år også jobbet for opprettelse av registre-