AMNYTT 4/2019 - Page 71

71 /163 ningens viktige oppgave ble å bidra med kurs som nå gjennom 20 år har hatt bred deltakelse fra hele landet og fra mange miljøer. Tavlenormen ble grunnpilaren i tavlevirksomhe- tene og Tavleforeningen har i årene etter også utviklet opplæringstilbud for lærlinger. Stadig flere virksom- heter motiverte eksisterende mon- tører til å ta fagbrev eller de etabler- te lærlingekontrakter. På grunnlag av et løpende behov for spesialisering og kompetanseut- vikling, tilbyr Tavleforeningen etter hvert dedikert opplæring inne mas- kintavler, tilsyn og vurdering av tav- ler, prosjektering av tavler og verifi- kasjon. Utvikling i tiden har i tillegg AMNYTT NR. 4 2019 ført til at foreningen nå også holder kurs om regelverk og praktiske løs- ninger ved flere strømkilder gene- relt og UPS anlegg spesielt. Kursene har i 20-års perioden hatt betydelig deltakelse av konsulenter, utstyrsleverandører, installatører, nettselskap, DLE, private tilsynsbe- drifter, industri og byggeiere. Tavle- foreningen har blitt et kompetanse- senter og yter daglig faglig support i tavlerelaterte spørsmål som frem- mes fra mange hold. Men Tavleforeningen ble mer enn en kursarrangør. I løpet av 20-års perioden foreningen inntatt fle- re roller. Som talerør for tavlepro- dusentene har vi på oppdrag fra