AMNYTT 4/2019 - Page 70

70 /163 Litt historikk Tavlemontøryrket har vært et fag under lærlingeordningen i Norge side 70-tallet. Det ble på mange måter betraktet som et mekanisk fag og fagmessigheten ble ofte kjennetegnet ved sirlig og systema- tisk forlegning av ledere og buntet kabelføring uten krysningspunkter. 90-tallet ble et vendepunkt for tav- lebyggerfaget. Europeiske normer for tavler hadde eksistert i mange år, typetestede tavlesystemer ble tilgjengelig i markedet, men var den først med forskriften FEB 91 det ble fokus på at tavleproduk- sjon i Norge skulle utføres i samsvar med gjeldene relevant utstyrsnorm. FEB 91 hadde imidlertid status som forskrift, som de foregående «Rød- bøkene», og først i 1998 kom lav- spenningsforskriftene FEL og FEU AMNYTT NR. 4 2019 som beskrev sikkerhetskrav og NEK 400:1998 som utførende norm for lavspenningsinstallasjoner. I det- te regelverket ble krav til tavler og bruk av tavlenormen tydeliggjort som krav og rettningslinjer for all tavleproduksjon. Normbasert utførelse av elektrot- avler ble i 1999 grunnlaget for eta- blering av Norsk Eltavleforening som en samlende faglig interesse- organisasjon. Tavlebyggere og deres utstyrsleve- randører ønsket samlet å jobbe for en omforent forståelse av normkra- vene og for ensartet praksis i utfø- relsen. Mye skjedde på 20 år? Tavlebyggere viste seriøse holdnin- ger til kunnskapsbehov og nødven- dig kvalifikasjonsnivå og Tavlefore-