AMNYTT 4/2019 - Page 67

67 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Norske redere er pionerer innen elektro og hybrid løsninger Batteripakke fra Trondheim Lavere energitap Det er en jury med representanter fra Rederiforbundet, Norsk Industri og initiativtageren Skipsrevyen som hvert år kårer «Årets skip». Prisen deles ut på Nor-Shipping-konfe- ransen. Når Color Hybrid kommer i drift sommeren 2019 vil det være verdens største plug-in-hybridskip med en batteripakke på 5 mega- watt. Fergen har kapasitet til å frak- te 2000 passasjerer og 500 biler, og trafikkerer strekningen mellom San- defjord og Strømstad. Siemens har levert et totalsystem for høyspent kraftforsyning, dieselelek- trisk fremdrift, 4,7 MWh energilager om bord og anlegg for 11kV ladning om bord og på land i Sandefjord og Strømstad. I tillegg omfatter leve- ransen energistyring, brokontroll og integrert automasjonsløsning - Denne leveransen er en videreut- vikling av våre løsninger for ener- gilagring, ladning og dieselelektrisk fremdrift i skipsfarten. Løsningene som tas i bruk i Color Hybrid inne- bærer viktige fremskritt med redu- sert antall komponenter, høyere la- deeffekt og redusert energitap, sier Ketil Aagesen.