AMNYTT 4/2019 - Page 65

65 /163 Prediktivt vedlikehold øker i omfang, også i marin virksomhe sende marked for slikt utstyr, og vil sørge for at produktene får nødven- dig skips godkjenninger. Digitaliseringsteknologien er en helt avgjørende teknologi for å få opti- malisert flåtestyring. Optimalt valg av rute for skip reduserer drivstoff forbruket, og gjør skipene mer til- gjengelig for nye oppdrag. Også driften av skipene blir mer effektivt, når personellet får raskt og over- siktlig informasjon om status i alle systemer om bord i skipet. Vide- re er det mulig å samarbeide med eksperter fra utstyrsleverandører mens skipet er i drift. Avansert kom- AMNYTT NR. 4 2019 Elektro tar mer og mer over for andre teknologier munikasjonsløsninger og skytekno- logi gir nå skipsbransjen tilgjengelig løsninger som oljebransjen har ut- nyttet i flere år. Elektrifisering Trenden med at elektrisk utstyr er- statter endre løsninger blir bare sterkere. Mer og mer av fremdrif- ten for skip blir elektrifisert. Nå pre- senteres det både hybride og hele- elektriske løsninger. Vi er nok ved begynnelsen av en sterk endring i skipsbransjen. I oppsummering fra messen Nor-Fishing i fjor presenterte vi