AMNYTT 4/2019 - Page 61

61 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Det er fortsatt mye som må diskuteres • Endringsledelse er en personlig oppgave og utfordring for lederen. • Strukturer og systemer i orga- nisasjonen utgjør mektige krefter. Men de er skapt og opprettholdt av mennesker, og kan forandres av mennesker. • Kunnskap og innsikt vil være til god hjelp. Til syvende og sist kre- ves det artistiske ferdigheter (artis- try) for å få grep om og påvirke den sosiale (organisatoriske) situasjo- nen. Den fjerde industrielle revolusjon er: Å digitalisere virksomhetens pro- dukter og tjenester, og foreta en teknologisk integrasjon både hori- sontalt og vertikalt i verdikjeden for å: • Tilfredsstille kundenes behov, krav, ønsker og forventninger på en bed- re måte enn idag • Oppnå økt kostnadseffektivitet (reduserte kostnader) • Øke produktiviteten og effektivi- teten • Øke kvaliteten i alle ledd i verdi- kjeden • Redusere feilprosenten til nær- mest null i alle ledd i verdikjeden • Finne nye lønnsomme forretnings- modeller og skape nye kundeplatt- former.