AMNYTT 4/2019 - Page 6

VI MÅ BLI MER INNOVATIVE Leder Når politikere og næringslivsledere diskuterer industriens fremtid i Norge fremhevet alltid befolkingens høye utdannelse og vilje til å prøve ny teknologi. Det brukes mye tid i skoleverket på gründer prosjekter. Men det ser ut til at veien fra snakk og skoleprosjekter til reell innovativ virksomhet i næringslivet er lang. Norge blir fraløpt i EUs rangering av de mest innovative regionene i Europa. Dan- mark, Finland og Sverige ligger alle høy- ere. I den nye rangeringen har EU-kom- misjonen tatt for seg 238 regioner i EUs 28 medlemsland samt Norge, Sveits og Serbia. Trøndelag troner øverst blant de norske regionene og kommer på 15. plass i EUs rangering, mens Oslo og Akers- hus følger på 16. plass. De to regionene får begge hedersbetegnelsen «leder». Men ingen norske regioner kvalifiserer til toppkategorien «leder pluss». Vi ligger godt an når det gjelder utvik- ling av bredbåndstjenester, bruk av In- ternett og kunnskap om digital tekno- logi, sett i europeisk sammenheng. Men når det kommer til det å utnytte denne kunnskapen til å digitalisere bedriftene kommer vi dårligere ut. I World Economic Forum er Norge ikke rangert blant de 10 fremste nasjoner når det gjelder digital kunnskap og utnyttelse i forretningsut- vikling, tekniske systemer eller datakom- petanse generelt. Vår nabo i øst, Sverige, er blant de beste i alle disse områder. Plasseringen til Trøndelag og Oslo gir håp. Det er her landets tyngste teknologi kom- petanse finnes. Jeg tror det er viktigere at vi ut fra disse miljøene etablerer me- kanismer som kan stimulere til industriell nytekning og utvikling. For nasjonen og velferdssamfunnet er det viktigere med reell næringslivsrettet innovasjon og ny- tekning, enn skoleprosjekter. Jeg tråkker nok noen på tærne ved å ikke hei så mye på skoleprosjekter, men mener det er vik- tigere å få grunnleggende faglig kunn- skaper. Det er denne kunnskapen som er fundamentet i industriell utvikling. Denne statistikken bør bekymre både po- litikere og næringslivsledere. Fundamen- tet fins, det er bare å ta den i bruk. Tenk innovativt. AMNYTT ønsker alle våre lesere og sam- arbeidspartnere god sommer. Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør