AMNYTT 4/2019 - Page 59

59 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Teknologien blir mer og mer brukervennlig Alle må med Bli involvert HR, personelledelse, forstår hvor- dan mennesker er skrudd sammen, hva som motiverer og ikke moti- verer mennesker. Dette er ikke all- tid strategifolkene så gode på å se denne dimensjonen. Ofte evner ikke teknologispesialistene heller å for- klare personellet som har ansvar for å utvikle foretakets strategi hvilke konsekvenser den teknologiske ut- viklingen har. Med den hastigheten endringene nå skjer må alle tre per- sonellgrupperinger • Toppledelse – strategiansvarlig • Personelledelse • teknologispesialister ta del i utvikling av bedriften. Endringsledelsen må handle om å få alle tre gruppene til å forstå hver- andre og få gjensidig respekt for hvilke bidrag de gir inn i utviklingen av foretaket. Prosessen må identifi- ser ledere på alle nivåer i organisa- sjonen og fordel ansvar for design og gjennomføring. Gi opplæring, forsøk å motivere dem til å støtte visjonen. Det er utviklet en rekke teknikker for kunne gjennomføre gode en- dringsprosesser. Det hele dreier seg om å få systemer som kan lede endringer og fange opp om proses- sen på ett eller annet stadium feiler.