AMNYTT 4/2019 - Page 58

58 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Mennesket må være i sentrum ved endringer Det er ingen tvil om den fjerde in- dustrielle revolusjonen vil bringe med seg store endringer. Men sam- tidig vil det også kunne skape pro- blemer hvis foretaket ikke evner å følge med i utviklingen. Virksom- heter og næringsliv må være for- beredt på å møte en ny hverdag. Både ledelse og medarbeider i foretakene må være innstilt på dis- se endringene. Det gjelder både forretningsmodeller for bedriftene og arbeidsprosesser i produksjo- nen. For å overleve i fremtiden ut- gjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Dessverre mislykkes endringsforsøkene altfor ofte. Skal man lykkes med de store endrings- prosessene, må man også ha en forståelse av den menneskelige si- den av endringsledelse. Men parallelt med å forberede or- ganisasjonen på endringene, må hele organisasjonen også få kunn- skap om den nye teknologien. Hvor dypt denne kunnskapen skal gå, er avhengig av hvor involvert den en- kelte ansatte er i å benytte teknolo- gien. Alle må ha noe forståelse, men de færreste trenger dybdekompe- tanse.