AMNYTT 4/2019 - Page 53

53 /163 AMNYTT NR. 4 2019 forrige skift og få en komplett over- sikt over situasjonen i anlegget. Lettere å se årsaker Alarmer på tidsaksen er represen- tert med ikoner, der kritikalitet vi- ses med forskjellige symboler. Føl- gealarmer kommer gjerne raskt og vises på samme søyle, noe som gjør at man kan konsentrere seg om hva som forårsaket sitasjonen og hånd- tere dette. Klarerte alarmer visu- aliseres med «». Alarmsystemet settes også opp til å gi forskjellig alarmsignal, avhengig av prioritet og kritikalitet. Ved bruk av «Alarm Help», en inte- grert del av alarmsystemet i DeltaV, kan operatører beskrive hva alar- mer betyr og hvilke korrektive ak- sjoner som bør gjøres. Ved et klikk på alarmen får man tilgang til et di- alogvindu med erfaringsdata. Dette gir operatørene mulighet for å hele tiden optimaliseres håndteringen av alarmer, å unngå feiloperasjoner. Det er også en enkel måte å ta vare på Detaljert informasjon kan enkelt hentes frem verdifull kunnskap og overføre erfa- ring til nye eller ukjente operatører. «Ved bruk av Alarm Mosaic, vil job- ben med alarmrasjonalisering kun- ne gjøres mye enklere og mer struk- turert», sier Evensen. Det kreves ingen konfigurasjon for Alarm Mosaic, og alarmsystemet oppfyller alle krav i ISA 18.2, både 93 «skal»-krav og 212 «bør»-krav i for- hold til kontrollsystemer. Løsningen integreres i DeltaV, og baserer seg på Alarms & Events, eksisterende hardware og historiske data. Dagens teknologi kan lett gi ett vel av informasjon