AMNYTT 4/2019 - Page 47

Pressemeldinger Måling av vannmengde i hydrokarbon løsninger Måling av vann i alkohol eller hydro- karbon baserte løsninger er en viktig måling i mange industrielle prosesser. Vannet kan overvåkes nøyaktig i et bredt utvalg av prø- ver fra spormengder til 100% ved hjelp av en Kemtrak, forhandles av InLine Prosess AS, fotometrisk prosessanalysator. Fotometeret er kompakt, tåler de fleste type industri miljø, har moderne kom- munikasjons plattform og kan leveres med mange ulike måleceller design for best mulig tilpasning til den aktuelle prosess. En Kemtrak vannanalysator er en anbe- falt erstatning for kostbare Karl Fischer titreringsanalysatorer. Fordeler er minimalt vedlikehold, ingen reagenser og kontinuerlige resultater i sanntid. Avansert clamp-on ultralyd fl owmåling www.fl ow.no • Nøyaktig og pålitelig bidireksjonal fl owmåling av væsker og gasser • Krever ikke rørarbeid eller stans av prosess • Ingen slitasje, vedlikeholdsfritt