AMNYTT 4/2019 - Page 45

45 /163 AMNYTT NR. 4 2019 som vi har benyttet tidligere, som er bedre på support enn Wago. De er svært gode på å følge opp våre hen- vendelser. Det gjelder personellet i Norge, eller i andre deler av Wagos organisasjon. Når vi nå kommer til å levere langt flere anlegg enn tidli- gere, er det helt avgjørende at våre underleverandører har et høyt ser- vice nivå. Det erfarer vi at Wago har. Fremtidsrettede løsninger Den nye generasjon analysatorer er klargjort for skyløsning og fjernover- våking. – Vi kan overvåke helsetil- standen på utstyret, forteller Ensby. Prediktivt vedlikehold kan gi store kostnadsbesparelser i skipsnærin- gen. Reparasjon og utskifting av komponenter som er nær ved å bli ødelagt og andre vedlikeholdsopp- gaver, er langt billigere å utføre når skipet ligger til kai, enn i åpen sjø. Våre service folk kan forberede hvil- ket arbeidsoppgaver de skal utføre og hva de trenger av reservedeler, før de reiser til hver enkelt jobb, når vi utnytter fjernovervåkingsteknolo- gien. Både tid og penger blir spart når vi utnytter moderne teknologi på denne måten. Nye tjenester som den neste gene- rasjonen analysatorer er utstyres med: Ensby har ledet R&D virksomheten • Diagnose • Helsesjekk av hele analysatoren • Fjernovervåking og –tilgang Videre vil Norsk Analyse utvikle analysatoren slik at: • Syklustiden kan reduseres • Måling av andre gasser som NOx, CO, O2 med flere • Integrasjon mot overordnende systemer - Vi er sikre på at vårt valg av sam- arbeidspartner, Wago, vil sikre at vi fortsatt vil være en ledende leveran- dør, sier Ensby avslutningsvis.