AMNYTT 4/2019 - Page 43

43 /163 AMNYTT NR. 4 2019 hos Norsk Analyse. Sluttbrukerne vil etter hvert se at lang erfaring og spesialisert kompetanse er helt av- gjørende for å gi gode og driftssikre anlegg. Blir enda bedre – I siste versjon, som skal dekke be- hovet de nye utslippsreglene setter, ønsker vi å gjøre et godt produkt enda bedre, sier Ensby. Analysator- systemet består av tre deler • Prøvetaker som er plassert i av- gassen • Behandler målegassen. Pumper, filtrerer og gasstørke i eget skap • Analysatoren med Interface Hver analysator kan overvåke inntil fire eksosgass rensesystem. Mange skip kan ha flere motorer, og de må alle kunne overvåkes. Til hver mas- kin monteres det en prøvetaker som tar prøver av den behandlede eks- hausten, det vil si etter scrubberen. Denne gassen sendes så til førbe- handling i et eget skap. Det er en PLS i hvert av de rensesystemskap hvor gassen behandles, som styrer denne prosessen. Videre sørger PL- Sen for kommunikasjon til skipets systemer. Analysatoren mottar se- kvensielt gass fra det underordnen- de systemene. I selve analysatoren er det en overordnet PLS som sty- Produksjonen av utstyret er i Sverige rer hele anlegget. Målingene av SO2 og CO2 skal utføres kontinuerlig, med en samplingsfrekvens på 4,76 minutter. Systemet håndterer greit å utføre måling fra fire forskjellige opphav med samplingsfrekvensen standarden krever. For å sikre god kvalitet på målingene, kalibreres systemet automatisk. Endring i forretningsfilosofi Våre tidligere produkter har vært skreddersøm. - Vi tilpasset løsnin- gen til hvert enkelt skip eller anlegg på land, forteller Ensby. Skal vi kun- ne følge opp den store etterspør- selen som vil komme de nærmeste